News     10/04/2024

Caffael ar y Corfforol: Ein Ymgyrch Haf 2024

Caffael ar y Corfforol: Ein Ymgyrch Haf 2024

Heddiw rydym yn cyhoeddi ein hymgyrch haf 2024: Caffael ar y Corfforol! Mae’r ymgyrch eleni yn ymwneud â thri pheth hanfodol: iechyd corfforol, ffitrwydd corfforol, a bwyta’n iach.

Gall iechyd corfforol, ymarfer corff a maeth gael effaith enfawr ar iechyd meddwl a lles cyffredinol rhywun. Yn aml, gall pobl â phroblemau iechyd meddwl a defnyddio sylweddau ei chael hi’n anodd cynnal arferion iach a gofalu am eu hiechyd corfforol; Ar y llaw arall, gall cyflyrau iechyd corfforol waethygu iechyd meddwl gwael a chynyddu’r tebygolrwydd o ddefnyddio sylweddau problemus. Mae cyfraddau rhai cyflyrau iechyd corfforol difrifol yn llawer uwch mewn pobl â salwch meddwl difrifol, ac yn aml yn mynd heb ddiagnosis oherwydd rhwystrau rhag cael mynediad at ofal iechyd.

Nod ein hymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o’r materion hyn, helpu pobl i ddeall eu hiechyd corfforol eu hunain, ac arwain pobl at lwybr at driniaeth. Ym mhob un o’n digwyddiadau ledled Cymru byddwn yn cynnig Gwiriadau Iechyd Corfforol i roi trosolwg i bobl o’u hiechyd, camau gweithredu y gallant eu cymryd i wella eu hiechyd, yn ogystal â chanlyniadau profion penodol y gallant eu cymryd i’w meddyg teulu i gael triniaeth bellach.

Bydd Caffael ar y Corfforol yn cael ei lansio ar 17 Mai, yng Nghanolfan Halliwell yng Nghaerfyrddin.

Gweler ein rhesymeg ymgyrchu yma, sy’n amlinellu pam y gwnaethom ddewis hyn fel ein hymgyrch, pa gamau y byddwn yn eu cymryd, pa gamau yr ydym am i’r llywodraeth eu cymryd, a’r dyddiadau a’r lleoliadau ar gyfer ein holl ddigwyddiadau. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn: communications@adferiad.org