Polisi Preifatrwydd

Mae Adferiad Recovery wedi ymrwymo i barchu preifatrwydd pawb sy'n ein cefnogi, neu sy'n dod aton am gymorth. Rydym am i chi ddeall sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu'r wybodaeth bersonol a roddwch inni, gan wneud pob ymdrech i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu mewn modd teg, agored a thryloyw. Rydym yn gwybod bod eich gwybodaeth a'ch preifatrwydd yn bwysig ac mae'r Polisi hwn yn cadw at egwyddorion Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU. Sylwer, nid yw Adferiad Recovery yn gyfrifol am y defnydd a wneir o wybodaeth bersonol a roddwch i drydydd partïon, gan gynnwys gwefannau trydydd partïon y gellir cyrchu trwy Adferiad Recovery. Rydym yn argymell i chi adolygu polisi preifatrwydd unrhyw geisiadau neu wefannau trydydd partïon a ddefnyddiwch.

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu a sut ydym yn defnyddio'r wybodaeth hon?

Gwybodaeth Bersonol

Bydd y wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch yn cael ei defnyddio yn bennaf gan ein staff (gan gynnwys contractwyr a gwirfoddolwyr) er mwyn eich cefnogi.

Mae’r Wybodaeth Bersonol a gasglwn yn cynnwys manylion fel eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn a manylion cerdyn credyd/debit (os ydych yn gwneud rhodd), yn ogystal â gwybodaeth a roddwch mewn unrhyw gyfathrebiad rhyngom. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon yn bennaf:

 • I brosesu atgyfeiriad i wasanaethau Adferiad
 • I ddarparu gwasanaethau a ofynnir i’n cleientiaid
 • I ymgymryd ag ymchwil er mwyn ein helpu i gynllunio a gwella gwasanaethau
 • I ddarparu gwybodaeth ystadegol ar gyfer cyhoeddi
 • Ar gyfer dibenion cyhoeddi, lle y rhoddir caniatâd
 • I reoli ein swyddogaethau staff (staff cyflogedig, contractwyr a gwirfoddolwyr)
 • I ddarparu aelodaeth, os bydd yn cael ei gais
 • I brosesu’ch rhoddion neu daliadau eraill

Lle byddwn yn gofyn am eich wybodaeth bersonol, byddwn yn:

 • Rhoi gwybod i chi pam mae ei angen arnom;
 • Gofyn am yr hyn sydd ei angen, ac nid casglu gwybodaeth ormodol neu ddiddorol;
 • Sicrhau ei fod yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn gyfrinachol ac yn galluogi mynediad i’r rhai sydd ei angen arnynt yn unig;
 • Rhoi gwybod i chi os oes angen inni ei rannu gydag asiantaethau eraill i ddarparu gwasanaethau i chi;
 • Cadw’r wybodaeth am gyfnod mor hir ag y bo angen;
 • Sicrhau ei bod yn gywir a’i chadw’n gyfredol

Gwybodaeth Bersonol Fregus

Mae cyfraith diogelu data yn cydnabod bod rhai categorïau o wybodaeth bersonol yn fwy sensitif. Gall Gwybodaeth Bersonol Fregus gynnwys gwybodaeth am iechyd person, hil, tarddiad ethnig, barn wleidyddol, bywyd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol neu gredau crefyddol.

Dim ond y wybodaeth hon fyddwn yn ei defnyddio:

 • Ar gyfer dibenion ymdrin â’ch ymholiad ac atal ansawdd neu werthuso’r gwasanaethau a ddarperir gennym,
 • Ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw un arall heb eich caniatâd penodol oni bai mewn amgylchiadau eithriadol.
 • Lle rydych wedi rhoi caniatâd penodol i ni i rannu eich stori drwy ein cyhoeddiadau.

Os byddwch yn rhoi unrhyw Wybodaeth Bersonol Fregus i ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy ddulliau eraill, byddwn yn trin hyn yn ofalus ac yn gyfrinachol bob amser yn unol â’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn.

Sut y cawn wybodaeth amdanoch?

Cawn ni gasglu gwybodaeth gennych yn y canlynol ffyrdd:

Pan fyddwch chi’n rhyngweithio â ni’n uniongyrchol: Gall hyn fod os byddwch yn gofyn i ni am ein gweithgareddau neu ein gwasanaethau, os byddwch yn cael eich cyfeirio at un o’n gwasanaethau, yn cofrestru gyda ni ar gyfer digwyddiad, yn dod yn aelod o Adferiad, yn gwneud rhodd i ni, yn gofyn cwestiwn am ein Gwasanaethau, yn cwblhau arolwg gan roi adborth ar ein gwasanaethau, yn gwneud cais am swydd neu gyfle gwirfoddoli, neu os ydych yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i ni mewn unrhyw ffordd arall. Mae hyn yn cynnwys pan fyddwch chi’n ffonio ni, yn ymweld â’n gwefan, neu’n cysylltu â ni drwy’r post neu wyneb yn wyneb.

Pan fyddwch chi’n rhyngweithio â ni drwy drydydd parti: Gall hyn fod os ydych yn rhoi cyfraniad drwy drydydd parti fel Just Giving neu un o’r trydydd partïon eraill yr ydym yn gweithio gyda nhw.

Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?

Mewn rhai achosion, dim ond pan fydd gennym eich caniatâd penodol neu oherwydd bod angen inni ei brosesu er mwyn cyflawni contract gyda chi (er enghraifft, oherwydd eich bod wedi gofyn am aelodaeth neu chi’n cymryd swydd gyflogaeth)

Fodd bynnag, ceir rhesymau cyfreithlon eraill sy’n caniatáu inni brosesu eich gwybodaeth bersonol a’r un o’r rheini yw ‘ddiddordebau dilys’. Mae hyn yn golygu bod y rheswm yr ydym yn prosesu gwybodaeth yn bodoli oherwydd bod diddordeb dilys gan Adferiad i brosesu eich gwybodaeth er mwyn ein helpu i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i bobl sy’n wynebu heriau bywyd cymhleth.

 

Pwy sy'n derbyn eich gwybodaeth?

Ni fyddwn byth yn gwerthu na rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda sefydliadau ar gyfer gweithgareddau marchnata. Dim ond pan fydd rheswm cyfiawn a pharhaus neu gennym ganiatâd penodol gennych y bydd Hafal yn rhannu eich gwybodaeth bersonol.

Mae rhai o’n gwasanaethau’n cael eu darparu/cyllido ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol, felly efallai y bydd gofyn i ni rannu eich gwybodaeth â hwy, fel rhan o’n Contract.

Yn ogystal, efallai y byddwn yn ymgysylltu mewn gweithgareddau gydag Ymgynghorwyr y sefydliad i ddarparu gwasanaethau ac amcanion penodol. Pan fyddwn yn cytuno i gontractau gyda’r Partneriaid hyderus hyn, rydym yn cynnal prosesau a gweithdrefnau trylwyr i sicrhau cydymffurfiaeth lawn â Deddfau Diogelu Data a sicrhau bod rheolaethau priodol ar waith i ddiogelu eich gwybodaeth.

Datgelu Cyfreithiol

Gallwn ddatgelu eich gwybodaeth os gofynnir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith (er enghraifft, i gydymffurfio â chyfreithiau, rheoliadau a chodau ymarfer perthnasol neu mewn ymateb i gais dilys gan awdurdod cymwys).

Datgelu a Diogelu eich Gwybodaeth

Rydym yn cymryd gofal mawr o’ch gwybodaeth. Bydd rhai o’r wybodaeth a roddwch i Adferiad yn cael ei chadw ar ein cyfrifiaduron ac yn cael ei gyrchu gan ein staff sydd â’r awdurdod priodol i wneud hynny.

Mae gennym fesurau gweinyddol, technegol a chorfforol wedi’u sefydlu i leihau’r risg o golli, camddefnydd neu brosesu neu ddatgelu heb awdurdod y wybodaeth bersonol sydd gennym.

Am ba hyd fydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw?

Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod sy’n rhesymol ac sy’n angenrheidiol ar gyfer y gweithgaredd berthnasol, a all fod yn cyflawni rhwymedigaethau statudol.

Beth yw eich hawliau?

Beth yw eich hawliau? Mae gennych amrywiaeth o hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol, er na fydd y hawliau hyn yn berthnasol ym mhob achos neu at yr holl wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os yw hyn yn wir pan fyddwch yn cysylltu â ni i arfer unrhyw un o’r hawliau hyn.

Mae gennych yr hawl i ofyn inni:

Rhoi copi i chi o’ch gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch, ynghyd â’r wybodaeth a ddefnyddiwn, pam ein bod yn ei defnyddio, pwy yr ydym yn ei rhannu â hi, pa mor hir yr ydym yn ei gadw, a yw wedi ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau awtomatig. Gallwch wneud cais am ddim. Gwnewch bob cais yn ysgrifenedig gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. Diweddaru eich gwybodaeth bersonol lle y mae hi’n hen neu’n anghywir; Dileu gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw lle nad yw’n angenrheidiol inni ei defnyddio mwyach, neu nad oes gennym sail gyfreithiol i’w chadw; Cyfyngu ar y ffordd rydym yn prosesu eich gwybodaeth pan fyddwch wedi gofyn iddo gael ei ddileu neu pan fyddwch wedi gwrthwynebu ein defnydd ohoni; Ystyried unrhyw wrthwynebiadau dilys i’n prosesu eich gwybodaeth bersonol. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod, gan roi manylion am eich gwrthwynebiad; Rhoi gwybodaeth bersonol a ddefnyddiwn amdanoch chi neu drydydd parti i chi mewn ffurf electronig strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, fel y gellir ei drosglwyddo’n hawdd; Peidio â gwneud penderfyniadau awtomatig a fydd yn creu effeithiau cyfreithiol neu effaith sylweddol debyg arnoch chi, oni bai eich bod wedi rhoi eich caniatâd inni, ei fod yn angenrheidiol ar gyfer contract rhwng chi a ni, neu bod hynny’n caniatáu yn ôl y gyfraith. Mae gennych hefyd hawliau penodol i herio penderfyniadau a wneir amdanoch. Nid ydym yn cyflawni unrhyw benderfyniadau awtomatig ar hyn o bryd.

Byddwn yn ymateb i’ch cais o fewn y cyfnod amser statudol perthnasol. Os nad ydym yn siŵr o’ch hunaniaeth, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn i ni wirio pwy ydych chi.

Teledu Cylch Caeedig

Mae ein hadeiladau ac unrhyw adeiladau lle rydym yn darparu ein gwasanaethau yn gallu cael eu hatgyweirio gan ddeunydd ffilmio cyfryngau cylch caeedig.

Bydd CAIS, ein partneriaid a’n asiantau yn defnyddio delweddau a recordir gan y systemau hyn i hyrwyddo diogelwch cleientiaid a staff.

Lle mae CCTV yn cael ei ddefnyddio, bydd arwyddion cynghorol yn cael eu harddangos yn amlwg.

Nid yw Adferiad  yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am weithrediad systemau CCTV a defnyddio data a gasglwyd gan systemau o’r fath mewn adeiladau sy’n eiddo i drydydd parti ac yn cael eu gweithredu ganddynt.

Ymwelwyr â'n gwefan, defnyddwyr ein gwasanaethau digidol a'r cyfryngau cymdeithasol

Cwcis gwe

Rydym yn defnyddio cwcis (ffeiliau testun bach sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur ac yn cynnwys adnabodwr unigryw anhysbys) i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau o’n gwefan. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gwcis yn www.aboutcookies.org neu wefan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae manylion llawn am y cwcis a ddefnyddiwn yn cael eu nodi isod:

System Rheoli Cynnwys

Mae’r system a ddefnyddiwn i greu tudalennau gwe yn dibynnu ar gwcis i weithio. Nid yw’r cwcis hyn yn storio unrhyw ddata personol ac maent yn hwyluso gweithrediad ein gwefan yn unig. Heb y cwcis hyn, byddai’r safle hwn yn aflunio.

Mesur ein hymwelwyr

Rydym yn defnyddio system o’r enw Google Analytics i gael syniad o sut mae ymwelwyr yn symud drwy ein gwefan. Mae’r system hon yn defnyddio cwcis i gofnodi pa dudalennau y mae ymwelwyr yn edrych arnynt a phryd.

Ni atodir unrhyw wybodaeth bersonol at y cwcis hyn ac nid oes unrhyw ffordd inni adnabod ymwelwyr unigol oddi wrthynt.

Yr hyn y mae hyn yn caniatáu inni ei wneud, fodd bynnag, yw gweld sut mae ymwelwyr yn pori o fewn ein gwefan a phenderfynu pa nodweddion y maent yn eu defnyddio’n fwyaf yn aml. Mae hyn yn caniatáu inni greu cynnwys sydd o ddiddordeb i chi.

Facebook a chwcis trydydd parti eraill

Mae gwasanaethau fel Facebook yn darparu’r gallu i ni osod dolenni ‘Hoffi’ neu debyg ar ein tudalennau. I wneud hyn, rydym yn mabwysiadu rhywfaint o god o’r gwasanaeth a’i osod yn ein gwefan. Nodiad: nid ydym yn rheoli’r cod hwn.

Mae’n bosibl bod y cod hwn yn storio cwcis amdanoch chi a’r hyn yr ydych yn edrych arno. Nid oes gennym unrhyw fynediad at y wybodaeth hon, ac nid oes gennym unrhyw gytundebau gyda’r gwasanaethau hyn i ddweud wrthynt sut y maent yn ei ddefnyddio.

Os ydych yn poeni am ba ddata y gall y gwasanaethau hyn ei gasglu a sut y gellid ei ddefnyddio, awgrymwn eich bod yn cysylltu â nhw neu ddarllen telerau ac amodau eu gwasanaeth.

Gellir anallu cwcis yn nodweddion diogelwch eich porwr gwe. Cofiwch, fodd bynnag, y gall anallu cwcis yn barhaol effeithio ar eich defnydd o’n gwefannau yn ogystal â gwefannau eraill a gwasanaethau rhyngweithiol.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech gysylltu â ni i drafod y Rhybudd Preifatrwydd hwn, sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth, neu i gorfodi unrhyw hawliau, cysylltwch â ni:

Trwy e-bost: dpo@adferiad.org

Dros y ffôn: 01792 816600

Trwy’r Post: Adferiad Recovery, Uned B3 Parc Technolegol Lakeside, Parc Menter, Abertawe SA7 9FF

Sut i wneud cwyn

Os ydych yn anhapus gyda’r ffordd y mae eich data personol wedi’i brosesu, gallwch gysylltu â ni yn y lle cyntaf gan ddefnyddio’r manylion a ddarparwyd.

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon gyda chanlyniad eich cwyn, yna mae gennych yr hawl i ymgeisio’n uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Drwy E-bost: wales@ico.org.uk

Drwy’r ffôn: 02920 678400

Trwy’r Post: Yr Ail Llawr, Ty Churchill, Heol Churchill, Caerdydd CF10 2HH