News     14/05/2024

Adferiad yn Galw am Adolygiad Annibynnol i Farwolaethau

Adferiad yn Galw am Adolygiad Annibynnol i Farwolaethau

Mae gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn methu pobl sydd ag afiechyd meddwl ac sydd angen help a chefnogaeth. Fe wnaeth dau adroddiad a adroddwyd yn y wasg yr wythnos diwethaf amlygu rhai o’r problemau sy’n arwain at amgylchiadau trasig a marwolaethau diangen.

Clywodd cwest yn Llys Crwner Rhuthun am gyfres o “fethiannau dybryd” yn y gofal gafodd un o’i gleifion a arweiniodd at eu marwolaeth drwy hunanladdiad. Ymddiheurodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am ei fethiannau a dywedodd y byddai’n gwneud gwelliannau.

Fe wnaeth claf ddianc o uned iechyd meddwl ddiogel ac aeth ymlaen i ymosod yn angheuol ar ei dad yng nghartref y teulu. Fe wnaeth cwest ganfod bod methiannau yng ngofal y claf wedi ‘cyfrannu’ at farwolaeth y tad. Ymddiheurodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe am ei fethiannau a dywedodd ei fod wedi rhoi ‘camau allweddol’ ar waith i’w gwella.

Rydym yn aml yn clywed am achosion o ofal a thriniaeth wael i bobl sy’n byw gyda salwch meddwl. Mae adroddiad ar ôl adrodd wedi canfod prosesau cynllunio gofal a thriniaeth gwael, ymgysylltu gwael a chyfranogiad pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, diffyg cyfranogiad ac ymgysylltiad â gofalwyr di-dâl ac aelodau o’r teulu, diffyg cydgysylltiad rhwng iechyd a chymdeithasol, mae’r rhestr yn mynd ymlaen.

Mae adolygiad ar ôl adolygiad, gan gynnwys y rhai a gyhoeddwyd gan Uned Gyflenwi a Chymorth y GIG ei hun ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), wedi canfod yn gyson a dweud bod Cynlluniau Gofal a Thriniaeth (CTPs) o ansawdd gwael, nad ydynt yn cael eu cydgynhyrchu, ac nad ydynt yn cael eu cwblhau yn unol â deddfwriaeth sylfaenol.

Rydym yn galw ar y Gweinidog Iechyd Meddwl a’r Blynyddoedd Cynnar i gomisiynu adolygiad annibynnol i’r holl farwolaethau trasig dros y pum mlynedd diwethaf lle mae salwch meddwl wedi bod yn ffactor. A all y Gweinidog fod yn hyderus na fydd yr amgylchiadau sy’n arwain at y ddwy drasiedi a amlygwyd yn gynharach yn digwydd eto ymhen 6 mis neu tu hwnt. Nid ydym yn argyhoeddedig bod gwersi wedi’u dysgu.

Adferiad a gofal iechyd darbodus mewn iechyd meddwl

Dylai modelau gofal iechyd darbodus ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ganolbwyntio ar ddwy egwyddor:

 • Bod adnoddau’n cael eu targedu’n effeithlon ar symud y cleifion hynny sy’n derbyn gwasanaethau pen uwch (ac yn ddrutach), lle bo hynny’n briodol, i wasanaethau cymorth ar lefel is, gan y bydd hyn yn cael yr effaith fwyaf o ran gwella bywydau pobl – a hefyd wrth leihau cost eu gofal a’u triniaeth.
 • Darperir yr ymyrraeth honno cyn gynted â phosibl. Yn aml, mae cyflyrau fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol yn gofyn am lefelau uchel o ofal a thriniaeth, a thrwy ddarparu hyn cyn gynted â phosibl, gallwn wella canlyniadau i bobl yn fawr ac o bosibl leihau costau gofal a thriniaeth.

Dylid ystyried y gost ddynol a’r gost ariannol wrth ddatblygu modelau gwasanaeth. Mae gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar adfer sy’n cael eu cydgynhyrchu yn fwy tebygol o arwain at ganlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaethau/cleifion a gostyngiad mewn costau ariannol. Dylid ymgorffori gofal iechyd darbodus ac egwyddorion seiliedig ar werth ym mhob cynnig modelu iechyd meddwl yn y dyfodol.

Cynigion Adferiad

 1. Ei gwneud yn glir bod yn rhaid rhoi blaenoriaeth i ddarparu gwasanaethau i’r bobl sydd â’r angen mwyaf
 2. Nodi’n glir bwysigrwydd comisiynwyr gwasanaethau a darparwyr cynllunio a darparu gwasanaethau mewn partneriaeth â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau a’u gofalwyr a’u teuluoedd
 3. Cael eich mesur yn ôl pa mor gyflym y mae pobl yn cael help a pha mor effeithiol yw’r cymorth hwnnw i sicrhau adferiad
 4. Ymrwymo i gryfhau hawliau pobl i ofal a thriniaeth drwy dynhau’r gofyniad cyfreithiol i wasanaethau gyflawni’r Cynllun Gofal a Thriniaeth cyfannol sy’n orfodol yn y Mesur Iechyd Meddwl cyfredol (Mae hyn yn arbennig o berthnasol o ystyried y gwendidau mewn cynllunio gofal a thriniaeth a amlygwyd gan Uned Gyflenwi’r GIG a chan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru)
 5. Ei gwneud yn glir y bydd person sy’n cyrraedd lefel benodol o ofal fel arfer yn golygu bod y person hwnnw hefyd yn bodloni’r trothwy ar gyfer lefelau is o ofal a chymorth.
 6. Amlygu’r cymorth sydd ar gael ar draws y trydydd sector
 7. Datgan yn glir ac yn ddiamwys y dylai cynllunio a chomisiynu gwasanaethau iechyd meddwl gael eu gyrru gan anghenion a bennir gan yr hyn a gynhwysir mewn Cynlluniau Gofal a Thriniaeth a gydgynhyrchir
 8. Amlygu’r rôl hanfodol y mae teuluoedd a gofalwyr yn ei chwarae wrth ddarparu cymorth i bobl sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl a bod y cymorth hwn yn cael ei adlewyrchu mewn Cynlluniau Gofal a Thriniaeth
 9. Nodi’n glir sut mae’n cysylltu â deddfwriaeth bresennol ac yn mynd i’r afael ag a oes angen cryfhau’r ddeddfwriaeth hon i sicrhau bod ei nodau strategol yn cael eu gorfodi a bod hawliau pobl yn cael eu diogelu ymhellach
 10. Amlygu’r cysylltiadau rhwng iechyd meddwl a gwasanaethau dibyniaeth a phwysigrwydd sicrhau gwasanaeth cydgysylltiedig
 11. Ymrwymo i dreialu mewn ardal wledig yng Nghymru model ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl sy’n cynnwys cael strwythur rheoli un llinell, system wybodaeth sengl ac un broses rheoli perfformiad ar waith ar draws iechyd a gofal cymdeithasol o fewn 5 mlynedd gyntaf y strategaeth newydd
 12. Ymrwymo i gynnal adolygiad o fewn 5 mlynedd gyntaf y strategaeth newydd i benderfynu a all cael timau iechyd meddwl sengl mwy sy’n ymgorffori ystod o wasanaethau arbenigol megis ymateb i argyfwng, triniaeth gartref, allgymorth pendant, ac ati, ddarparu gwasanaethau gwell a mwy ymatebol a bod yn fwy cost effeithlon