Ymyriadau Seicogymdeithasol Un-i-Un

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

0300 790 4044 , 0300 790 4022

Email:

SWANSEA@newidcymru.co.uk, NPT@newidcymru.co.uk

Am y Prosiect

Gall cefnogaeth gynnwys:

 • Adolygu asesiadau
 • Asesu a rheoli risg gan gynnwys Diogelu
 • Cynllunio gofal gan gynnwys monitro ac adolygu
 • Gwaith cyswllt e.e. darparwyr gwasanaethau gofal sylfaenol, gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd meddwl
 • Cynllunio a rheoli rhyddhad
 • Cymorth adsefydlu cyn ac ar ôl dadwenwyno/preswyl
 • Atal ailwaelu
 • Cyfeirio at grwpiau hunangymorth
 • Cyngor a gwybodaeth
 • Cymorth rheolaidd fel y cytunwyd arno mewn cynlluniau gofal
 • Sesiynau cwnsela strwythuredig a ddarperir gan gwnselwyr cymwys

Proses Atgyfeirio

Unrhyw berson 18 oed a hŷn sydd angen cymorth gyda chyffuriau a/neu alcohol.