Tîm Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Fflint (YPDAT)

Sir:

Sir Fflint

Manylion cyswllt

Ffôn:

01352 703490

Email:

sorted@flintshire.gov.uk

Am y Prosiect

Mae Tîm Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Fflint yn gweithio gydag unigolion hyd at 25 oed i leihau effaith niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol a sylweddau ar bobl ifanc, eu teuluoedd a’r gymuned i’w galluogi i fyw bywydau iach a di-drosedd. Dim ond yn ardal Sir y Fflint y cynigir y gwasanaeth hwn ac mae’n wasanaeth partneriaeth rhwng Adferiad a Flintshire Sorted.

Mae Flintshire Sorted yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr, sy’n cwmpasu anghenion cyffredinol, wedi’u targedu ac arbenigol. Darperir gwaith ataliol o fewn ysgolion a’r gymuned yn ogystal â gwaith wedi’i dargedu ar gyfer y bobl ifanc hynny sydd mewn mwy o berygl o gamddefnyddio sylweddau. Gellir gweld pobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau, fel ysgolion, colegau, cartrefi a lleoliadau cymunedol.

Mae Flintshire Sorted yn gweithio gydag unigolion a grwpiau i ddatblygu a darparu ymyriadau wedi’u teilwra gyda’r nod o gyflawni nodau sy’n gysylltiedig â sylweddau. Mae tair ffrwd i’r gwasanaeth; yn gyntaf, gweithio gyda phobl ifanc ym mhob ysgol uwchradd yn Sir y Fflint i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o’r risgiau o ddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Yn ail, rydym yn gweithio gyda’r bobl ifanc hyn mewn ffordd fwy targedig i ddarparu ymyrraeth bwrpasol gyda’r nod o ddargyfeirio person ifanc rhag ymddygiad troseddol neu ddefnyddio sylweddau. Yn drydydd, rydym yn cynnig gwasanaeth sy’n seiliedig ar atgyfeirio ar gyfer gwaith mwy dwys gyda phobl ifanc y mae eu defnydd o sylweddau yn cael effaith negyddol ar eu bywydau.

Proses Atgyfeirio

Gellir cyfeirio pobl ifanc rhwng 8 a 25 oed. Rydym yn derbyn atgyfeiriadau gan bobl ifanc yn uniongyrchol yn ogystal â rhieni, ysgolion ac asiantaethau eraill. Ar yr amod bod y person ifanc yn byw yn Sir y Fflint, neu’n cael ei addysgu ynddo, gallwn dderbyn atgyfeiriad.

Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth neu drafod y broses atgyfeirio gyda ni, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffôn neu’r cyfeiriad e-bost uchod.