Rhaglen Gofalwyr Ifanc Mewn Ysgolion Gwent

Sir:

Blaenau Gwent Caerffili Casnewydd Sir Fynwy Torfaen

Manylion cyswllt

Ffôn:

01495 367564

Email:

Rosie.russell@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae’r Rhaglen Gofalwyr Ifanc Ysgolion Gwent yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i ysgolion. Gall y Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion (YCISP) hefyd helpu ysgolion i nodi unrhyw Ofalwyr Ifanc a allai fod yn gudd. Mae gan yr YCISP dri cham ac ym mhob cam mae pum safon, mae ysgolion yn darparu tystiolaeth ar gyfer pob un o’r safonau sydd wedyn yn mynd i bortffolio ac yn cael eu hadolygu gan Ofalwyr Ifanc.

Mae’r YCISP yn wasanaeth pwysig oherwydd ei fod yn arwain Ysgolion trwy gefnogi eu Gofalwyr Ifanc trwy addysg a hefyd gefnogi eu lles emosiynol, mae’r YCISP hefyd yn bwysig oherwydd ei fod yn helpu i dynnu sylw at Ofalwyr Ifanc nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain ac mae yna eraill sy’n deall sut y gall bod yn Ofalwr deimlo, mae hyn yn bwysig oherwydd gall Gofalwyr Ifanc deimlo’n eithaf ynysig ac ar eu pennau eu hunain.

Mae’r Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion yn cefnogi staff yr ysgol yn uniongyrchol yn hytrach na’r Gofalwyr Ifanc eu hunain, gellir darparu’r cymorth hwn wyneb yn wyneb yn yr ysgol neu’n rhithwir, mae’r cymorth wedi’i deilwra i anghenion pob ysgol a’r hyn sydd ei angen arnynt i gael eu harwain drwy’r Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

  • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth o amgylch y Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion (YCISP)
  • Fideos yn y Cynulliad yn tynnu sylw at beth yw Gofalwr Ifanc a rhai enghreifftiau o’r hyn y gallai fod angen i Ofalwr Ifanc ei wneud
  • Hyfforddiant staff a llywodraethwyr rhithwir neu wyneb yn wyneb ar nodi Gofalwyr Ifanc
  • Cymorth wrth gasglu tystiolaeth ar gyfer YCISP
  • Darparu gwobrau ar gyfer cwblhau camau YCISP
  • Adeiladu portffolio Ysgolion ar eu cyfer a’i gyflwyno i’r panel o Ofalwyr Ifanc / Oedolion Ifanc

Mae Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Gwent yn cael ei hariannu gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent.

Proses Atgyfeirio

Nid oes gofyniad cyfeirio ar gyfer y gwasanaeth hwn.