Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gogledd Cymru

Sir:

Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Ffôn:

01792 816 600

Email:

training@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Adferiad yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau am ddim, wedi’u hariannu’n llawn gan Fwrdd Cynllunio a Phartneriaid Camddefnyddio Sylweddau Ardal Gogledd Cymru. Mae’r cyrsiau’n rhad ac am ddim i bob sefydliad ar draws chwe sir Gogledd Cymru.

Mae ein cyrsiau’n amrywio o edrych yn fanwl ar gyffuriau, eu heffeithiau a’u triniaethau hyd at Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, gan ddatgloi mewnwelediad i’w heffaith ar ddatblygiad ymennydd plentyndod ac iechyd meddwl oedolion. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau achrededig i hybu a chryfhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth, gan eich galluogi i ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. Dim ond enghraifft fach yw’r rhain o’r ystod o gyrsiau rydym yn eu cynnig.

Mae ein holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu mewn amgylchedd hamddenol lle gall pobl deimlo’n gartrefol i ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt. Cyflwynir cyrsiau gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol, y mae gan lawer ohonynt wybodaeth uniongyrchol gyfredol o’r pwnc y maent yn ei ddarparu. Helpu i sicrhau bod gan gyfranogwyr y wybodaeth a’r sgiliau diweddaraf i’w galluogi i deimlo’n hyderus ac yn gymwys yn eu rolau. Yn ei dro, gwella’r wybodaeth, y cyngor a’r cymorth a ddarperir i anghenion yr unigolyn.

Sut i Archebu

Gweler ein prosbectws ar gyfer 2024-2025 yn Gymraeg isod sy’n rhoi gwybodaeth am yr holl gyrsiau sydd ar ddod a gwybodaeth am sut i archebu lleoedd ar y cyrsiau.

I ofyn am gopi o’n prosbectws, neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’n tîm yn training@adferiad.org

Adnoddau

Prosbectws Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gogledd Cymru 2024-2025