Prosiect Gamblo Menywod

Sir:

Cymru Gyfan

Manylion cyswllt

Ffôn:

01492 863000

Email:

cheryl.williams@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Ymwybyddiaeth Gamblo Menywod yn brosiect cymunedol sy’n anelu at wella ymwybyddiaeth o gefnogaeth triniaeth gamblo i fenywod a’r niwed y gall gamblo ei achosi. Rydym hefyd yn helpu i leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â gamblo menywod ac yn cefnogi menywod a allai fod yn profi niwed gamblo i gael llais Mae hwn yn wasanaeth pwysig gan ei fod yn helpu i gael gwared ar unrhyw rwystrau i fenywod sy’n dymuno cael triniaeth a chymorth. Mae hefyd yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth i weithwyr proffesiynol yn y gymuned, fel y gallant adnabod arwyddion a symptomau niwed gamblo a gwybod pa wasanaethau i gyfeirio atynt.

Bydd unrhyw fenyw 18+ oed sy’n datgelu eu bod yn gaeth i gamblo yn cael ei chyfeirio at ddarparwr triniaeth o’u dewis. Gall gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi cleientiaid benywaidd yn y gymuned gael mynediad at hyfforddiant un awr am ddim.

Amcangyfrifir bod cost niwed gamblo yng Nghymru rhwng 40-70 miliwn o bunnoedd y flwyddyn, a chydnabyddir bod llai o fenywod na dynion yn cael triniaeth a chymorth ar gyfer niwed gamblo. Ar gyfer pob un person sy’n gamblo, mae hyd at chwech o bobl yn cael eu heffeithio; Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn codi ymwybyddiaeth i fenywod y mae niwed gamblo yn effeithio arnynt ac yn rhoi ymdeimlad o obaith iddynt fod adferiad yn bosibl. Gallai’r driniaeth a gynigir gynnwys cefnogaeth gymunedol neu breswyl, yn dibynnu ar angen y cleient.

Proses Atgyfeirio

Mae’r rhaglen ymwybyddiaeth ar gyfer Cymru gyfan; bydd unrhyw driniaeth a chymorth naill ai’n cael eu darparu gan Adferiad neu gan ddarparwr Rhwydwaith Cymorth Gamblo Cenedlaethol (NGSN) yr ydym yn gweithio’n agos ag ef. Bydd y ffurflen atgyfeirio yn cael ei llenwi gan un o gydlynwyr y prosiect.

Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth neu drafod y broses atgyfeirio gyda ni, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffôn neu’r cyfeiriad e-bost uchod.