Darpariaeth Sadwrn

Sir:

Sir Benfro

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

10yb – 2yp Dydd Sadwrn

Ffôn:

01437 764961

Email:

gloucesterterrace@adferiad.org

Am y Prosiect

Pwrpas y gwasanaeth yw darparu gofal seibiant mewn lleoliad grŵp ar ddydd Sadwrn 10:00 – 14:00 ar gyfer gofalwyr di-dâl. Ein nod yw lleihau straen y rôl ofalu o ddydd i ddydd drwy ddarparu seibiant byr i’r Gofalwr eu lleddfu o’r straen corfforol ac emosiynol, gan helpu i gynnal ei iechyd a’i les ei hun, gan alluogi cynnal y sefyllfa ofalgar. Rydym hefyd yn galluogi’r rhai sy’n derbyn gofal i fynychu grŵp a hwylusir gan aelodau staff i gynnal eu cynhwysiant cymdeithasol, gan ganiatáu iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn lleoliad cymdeithasol.

Darperir cymorth i unigolion 18 oed a hŷn sydd ag ystod eang o anghenion iechyd a gofal megis: anghenion emosiynol, anghenion gwybyddol, dementia, anabledd dysgu, bregusrwydd, Parkinson’s ac iechyd meddwl.

Mae staff yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau sy’n briodol i’w hoedran bob sesiwn, yn aml ar thema ar adeg y flwyddyn i annog cyfranogiad a chynhwysiant, a hyrwyddo lles corfforol a meddyliol. Profwyd bod seibiant yn lleihau’r risg o dorri gofalwyr, trwy gefnogi iechyd meddwl a chorfforol Gofalwyr trwy eu galluogi naill ai i gymryd seibiant ystyrlon neu redeg tasgau na fyddent fel arfer yn gallu eu gwneud. Mae hefyd yn fuddiol i’r rhai sy’n derbyn gofal gan ei fod yn eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol gydag unigolion eraill, gan hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol.

Proses Atgyfeirio

Gellir cyfeirio at y ddarpariaeth hon yn uniongyrchol drwy gysylltu â Penny Jenkins neu Naomi Mainwaring ar y manylion uchod.

Os hoffech chi ofyn am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni hefyd gan ddefnyddio’r ffôn neu’r cyfeiriad e-bost uchod.