News     18/06/2024

Maniffesto Adferiad ar gyfer Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 2024

Maniffesto Adferiad ar gyfer Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 2024

Cyn i ni fynd i’r polau ar y 4ydd o Orffennaf ar gyfer Etholiad Cyffredinol y DU, rydym wedi llunio ein syniadau ar yr hyn yr ydym am ei weld gan Lywodraeth nesaf y DU.

Rydyn ni eisiau gweld arweinwyr yn rhoi mwy o bwyslais ar gefnogaeth i unigolion â materion iechyd meddwl, caethiwed, a materion cymhleth eraill, a dyma lle rydyn ni’n credu y dylen nhw ddechrau.

Sicrhau bod Deddfwriaeth Iechyd Meddwl yn addas i’r diben ac yn briodol ar gyfer yr 21ain ganrif

Mae nifer o achosion o gadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn parhau i fod yn bryderus o uchel, gyda nifer anghymesur o gadw unigolion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig. Mae Llywodraeth y DU wedi derbyn yn flaenorol nad yw prosesau’n mynd rhagddynt â system gofal iechyd meddwl fodern, fodd bynnag, mae deddfwriaeth amgen wedi methu â datblygu.

Blaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer niwed sy’n gysylltiedig â gamblo

Mae angen sylweddol o hyd am gymorth gwell i fynd i’r afael â’r argyfwng cynyddol o niwed sy’n gysylltiedig â gamblo a’r materion iechyd meddwl sylweddol, trallod ariannol, a chostau cymdeithasol sy’n gysylltiedig â dibyniaeth ar gamblo. Mae angen cymryd camau i amddiffyn poblogaethau sy’n agored i niwed, yn enwedig y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl neu ddefnyddio sylweddau.

Integreiddio Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chyfiawnder: Agwedd unedig ar gyfer Gwell Deilliannau

Mae tystiolaeth glir o’r cysylltiad rhwng troseddu ac iechyd meddwl, yn hytrach na chael eu dargyfeirio i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol priodol y mae llawer o unigolion yn y system cyfiawnder troseddol, gan arwain at ymyleiddio a gwaethygu eu cyflyrau ymhellach.

Diwygio Budd-daliadau ar frys, ar gyfer System Decach, sy’n Fwy Hygyrch

Mae llawer o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth yn wynebu anawsterau sylweddol wrth gael gafael ar yr ystod o fudd-daliadau lles y mae ganddynt hawl iddynt. Gall gorfod ymdopi â llywio’r system fudd-daliadau ei hun effeithio ar iechyd meddwl pobl, gyda llawer o’n defnyddwyr gwasanaeth yn disgrifio’r broses fel un ‘diraddiol, cosbol ac wedi’i ddylunio’n wael’.

Cliciwch yma i ddarllen y maniffesto llawn.