News     05/04/2024

Adferiad yn uno â Diverse Cymru

Adferiad yn uno â Diverse Cymru

Mae Adferiad ac Diverse Cymru yn gyffrous i gyhoeddi ein penderfyniad i uno ein sefydliadau. O 1 Ebrill, bydd Diverse Cymru yn dod yn rhan o deulu Adferiad gan warchod ein hanes hirsefydlog o gydweithio, gan gynnwys darparu gwasanaethau ar y cyd a chynrychiolaeth ar grwpiau cenedlaethol fel Cynghrair Cymru dros Iechyd Meddwl.

Gwneir yr uniad hwn yn bosibl gan weledigaeth gyffredin y ddau sefydliad—i greu Cymru lle mae gan unigolion y grym i gael llais a rheolaeth dros eu bywydau. Drwy’r uno hwn, ein nod yw darparu llwyfan ehangach i’r rhai yr ydym yn eu cefnogi, gan sicrhau bod pob cymuned ledled Cymru yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a bod eu natur unigryw a’u hamrywiaeth yn cael eu dathlu. Bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion unigolion orau.

Mae’r ddau sefydliad wedi dod i’r casgliad bod yr uno er ein budd gorau, gan ein galluogi i ddarparu gwell gwasanaethau i’n cleientiaid a gwella ein gwybodaeth yn y sector sydd eisoes yn sylweddol. Yn ogystal, bydd yr uno yn cynnig cyfleoedd ardderchog yn y dyfodol a’r cyfle i leihau costau. Rydym yn rhagweld y bydd y cyllidebau a’r economïau cyfun yn ein galluogi i barhau i ddarparu ein gwasanaethau rhagorol, gwella ein rhagolygon twf, a dod yn arbenigwyr Amrywiaeth a Chynhwysiant Cydraddoldeb blaenllaw yng Nghymru.

Ni fydd yr uno yn effeithio ar ein gwasanaethau presennol, partneriaethau cymunedol, na’r sefydliadau rydym yn eu cefnogi. Rydym wedi ymrwymo i gynnal ein henw da am wasanaethau grymusol o ansawdd uchel sy’n galluogi ein cleientiaid i ffynnu. Bydd ein cenhadaeth yn dod hyd yn oed yn fwy amrywiol, a byddwn yn cadw ein sgiliau arbenigol fel sefydliad sydd ag arbenigedd unigryw a gweithlu proffesiynol ac ymroddedig. Credwn y bydd yr uno hwn ond yn gwella ein gwasanaethau, gan ysgogi ein harbenigedd a’n gwybodaeth gyffredin i gefnogi’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn well.

Yn dibynnu ar strwythur y sefydliad newydd, gwahoddir y rhan fwyaf neu’r holl staff i drosglwyddo i Adferiad yn unol â rheolau TUPE, gydag unrhyw newidiadau yn y dyfodol yn destun trafodaeth gyda staff a’u cynrychiolwyr. Rydym yn hyderus y bydd yr uno yn dod â manteision clir i staff y ddau sefydliad, gan gynnwys mwy o ddiogelwch a chyfleoedd ehangach.

Mae gan Clive Wolfendale, Cadeirydd Ymddiriedolwr Adferiad, hyn i’w ddweud am yr uno newydd:

“Rydym yn falch iawn o groesawu Diverse Cymru i deulu Adferiad. Rydym wedi cael perthynas waith ardderchog gydag Diverse ers dros 20 mlynedd, gan weithio gyda nhw ar nifer o wasanaethau a phrosiectau yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae gennym werthfawrogiad dwfn o’r gwaith y mae Diverse wedi’i wneud ledled Cymru ac rydym wedi gweithio gyda nhw i ddatblygu ein cymhwysedd diwylliannol sefydliadol ein hunain yn well o ganlyniad. Ni ellir tanbrisio’r cyfoeth o wybodaeth a phrofiad y gall Diverse eu hychwanegu at ein gweithrediadau, ac rwy’n gyffrous iawn i weld sut y bydd hyn yn cefnogi’r bobl a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ledled y genedl yn well.”

Roedd Suzanne Duval, cyn Is-gadeirydd Ymddiriedolwyr yn Adferiad a gweithiwr presennol Diverse Cymru yn llawn cyffro gan yr uno, gan ddweud:

“Fel Is-gadeirydd diweddar yr Ymddiriedolwyr gydag Adferiad a gweithiwr hirdymor Diverse Cymru, rwy’n teimlo’n gyffrous yn bersonol ac yn broffesiynol bod yr uniad hwn wedi digwydd. Mae’r ddau sefydliad yn ategu ei gilydd o ran sut maen nhw’n credu y dylid cefnogi pobl a staff a chynnal gweledigaeth ar y cyd ar gyfer y dyfodol: i weld Cymru a all gydnabod natur unigryw ei phobl a dathlu’r amrywiaeth honno. Mae Adferiad ac Diverse yn ymgyrchwyr profiadol dros newid ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddwn gyda’n gilydd, yn gweld pethau gwych yn dod i’r amlwg o’r bartneriaeth newydd hon.”

Roedd Nick de Figueiredo, Cadeirydd Ymddiriedolwyr Diverse Cymru hefyd yn gadarnhaol am yr uno, gan ddweud:

“Mae Diverse Cymru a’i Fwrdd Ymddiriedolwyr yn falch iawn o fod yn rhan o deulu Adferiad. Credwn fod yr uniad hwn er budd gorau Diverse Cymru, ein cenhadaeth, ein tîm ac yn bwysicaf oll ein cleientiaid. Mae’n hynod gadarnhaol gweld yr uniad hwn yn dod at ei gilydd. Bydd y berthynas newydd hon rhwng Diverse Cymru ac Adferiad yn rhoi llwyfan i’r ddau sefydliad gydweithio, symud ymlaen gyda’i gilydd, a pharhau i ddarparu gwasanaethau a chymorth gwerthfawr i bobl ledled Cymru.  Hoffwn ddiolch i’m cyd-ymddiriedolwyr ddoe a heddiw am eich holl amser a’ch ymroddiad i Diverse Cymru, pawb yn Adferiad sydd wedi gwneud hyn yn bosibl, ac yn bwysicaf oll, holl dîm Diverse Cymru am eu hangerdd, eu hymroddiad a’u hegni dros Gymru fwy cyfartal.”