News     01/12/2023

Adferiad yn Derbyn Dwy Wobr am Waith Cymhwysedd Diwylliannol

Adferiad yn Derbyn Dwy Wobr am Waith Cymhwysedd Diwylliannol

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn dwy wobr am ein gwaith sy’n cadarnhau hawliau dros y flwyddyn ddiwethaf gan Gynllun Gwobr Cymhwysedd Diwylliannol Diverse Cymru! Enillodd ein Prif Swyddfa yng Ngogledd Cymru ‘Wobr Ruby’, gyda’n swyddfa yn Abertawe yn cyflawni’r ‘Wobr Aur’, y wobr uchaf a roddir drwy’r cynllun eleni.

Lluniwyd Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol Diverse Cymru, sydd wedi ennill sawl gwobr, i ddathlu a chydnabod y cynnydd y mae sefydliadau yn ei wneud tuag at chwalu’r rhwystrau y mae llawer o grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn eu hwynebu yn y gweithle. Mae tîm Diverse Cymru yn gweithio ochr yn ochr â phob gweithle i sicrhau bod y newidiadau sy’n cael eu gwneud yn mynd y tu hwnt i ‘flychau ticio’ yn unig a sicrhau bod newidiadau sylweddol a hirhoedlog i brotocol a diwylliant yn digwydd.  Er mwyn ennill dyfarniad gan y cynllun, rhaid i sefydliadau ddangos tystiolaeth o arfer da drwy ddangos:

  • Cynhwysedd sy’n darparu amgylchedd croesawgar a gwahoddol yn ddiwylliannol
  • Ymrwymiad rheoli i wreiddio cymhwysedd diwylliannol yn y gweithle
  • Mecanweithiau i gyfathrebu ac ymgynghori ag ystod amrywiol o unigolion
  • Dealltwriaeth o gymhwysedd diwylliannol a gwybodaeth ehangach am gydraddoldeb
  • Prosesau cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer monitro priodoldeb gwasanaethau
  • Ymgysylltu i sicrhau bod gwasanaethau teg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael eu darparu

Mae effaith y cynllun i ni wedi bod yn ddwys. Ers ei sefydlu, rydym wedi hyfforddi nifer sylweddol o’n staff mewn cymhwysedd diwylliannol ac wedi cyflwyno gweithgorau cymwys diwylliannol ledled y sefydliad, sy’n cydweithio â rhanddeiliaid mewnol ac allanol i sicrhau bod arfer gorau’n digwydd. Yn ogystal â hyn, rydym wedi asesu sut rydym yn gweithio fel elusen, o ryngweithio rhyngbersonol i wneud penderfyniadau a chynllunio gwasanaethau. Mae hyn wedi arwain at ddechrau rhaglen aml-flwyddyn, sy’n cadarnhau hawliau lle byddwn:

  • Sefydlu gwerthoedd a safonau ymddygiad ar draws y sefydliad
  • Addysgu a chefnogi ein staff a’n gwirfoddolwyr
  • Cydweithio â sefydliadau eraill i sicrhau bod Adferiad yn gynhwysol i bawb
  • Eirioli dros wahaniaethu neu anfantais ym mhopeth a wnawn

Mae hwn yn gyflawniad carreg filltir, ac yn un na fyddai wedi bod yn bosibl heb y gwaith caled a wnaed gan staff ein Prif Swyddfa ym Mae Colwyn a’r staff yn ein Swyddfa Lakeside Abertawe.

Yn Adferiad, rydym yn sylweddoli nad yw ei waith caled yn dod i ben yno. Credwn fod gennym gyfrifoldeb moesol i wneud mwy na chwrdd â’r safonau gofynnol yn unig. Fel sefydliad sy’n eiriol dros achosion pwysig ac yn gwasanaethu cymuned amrywiol, rydym wedi ymrwymo i fynd y tu hwnt i hynny. Mae Diverse Cymru wedi bod yn gefnogaeth wych i ni drwy gydol y flwyddyn, ac edrychwn ymlaen at barhau â’n perthynas â nhw a gwella ein gwaith cymhwysedd diwylliannol wrth symud ymlaen.