Ty Adferiad

Sir:

Gwynedd

Manylion cyswllt

Ffôn:

01766 513118

Email:

tyadferiad@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Tŷ Adferiad yn brosiect llety â chymorth chwe gwely ar gyfer menywod digartref yng Ngwynedd. Wedi’i leoli ym Mhorthmadog, mae’r prosiect yn gweithio’n agos gydag asiantaethau eraill gan gynnwys y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, y Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau a’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. Mae Tŷ Adferiad yn mynd i’r afael ag angen sylweddol yn yr ardal leol am lety i fenywod, sy’n cael ei redeg gan fenywod. Y prosiect yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae Ty Adferiad yn cael ei staffio 24 awr y dydd, ac mae ar agor 365 diwrnod y flwyddyn, sy’n golygu y gall preswylwyr gael gafael ar gymorth pryd bynnag y bo angen. Ochr yn ochr â chymorth, mae preswylwyr yn elwa o’u hystafell en-suite eu hunain gyda chyfleusterau coginio a lolfa a rennir.

Rydym yn cefnogi menywod digartref sydd ag anghenion cymhleth a chyd-ddigwyddol, yn aml yn cynnwys hanes o droseddu, defnyddio sylweddau ac iechyd meddwl. Rydym yn mynd i’r afael â’r anghenion hyn drwy staff medrus a hyfforddedig iawn, sydd ar gael 24 awr y dydd, ar y cyd â gweithio amlasiantaethol i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael mynediad at becyn cymorth cynhwysfawr ac amlddisgyblaethol.

Mae ein cefnogaeth yn canolbwyntio ar yr unigolyn, yn seiliedig ar drawma ac yn canolbwyntio ar alluogi’r unigolyn i gymryd rhan weithredol yn ei taith. Rydym yn gweithio gyda thrigolion i nodi’r meysydd y maent am ganolbwyntio arnynt, gan greu cynllun cymorth gyda nhw i nodi a mesur cynnydd. Mae preswylwyr yn elwa o lety diogel, o ansawdd uchel, sydd yn ei dro yn lleihau’r galw ar wasanaethau digartrefedd lleol. Trwy lety sefydlog a chefnogaeth gyson, gall preswylwyr fynd i’r afael â’r materion y maent wedi’u hwynebu, lleihau aildroseddu, galluogi adferiad, perthnasoedd cadarnhaol, a mwy o lesiant.

Proses Atgyfeirio

Derbynnir atgyfeiriadau drwy Dîm Mynediad Un Pwynt Gwynedd, gan weithio mewn partneriaeth â Thîm Digartref Gwynedd. Gallwn dderbyn atgyfeiriadau ar gyfer y rhai sy’n 18 oed neu’n hŷn, sy’n ddigartref o fewn sir Gwynedd.

Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad ffôn neu e-bost isod.