Prosiect Trais yn y Cartref

Sir:

Conwy

Manylion cyswllt

Ffôn:

07795 484114

Email:

Bev.highton@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Prosiect Trais yn y Cartref Adferiad yn rhoi cymorth i ddeuddeg menyw a dyn sydd wedi ffoi o drais yn y cartref. Rydym yn berchen ar bum adeilad a ddefnyddir i ddarparu llety â chymorth; Mae’r rhain yn dri fflat un ystafell wely a dau dŷ tair gwely, sy’n ein galluogi i gartrefu teuluoedd.

Mae’r prosiect yn darparu gwaith partneriaeth gydag Adferiad a STORI. Gyda Adferiad yn arwain, mae’r prosiect hwn yn darparu dau aelod o staff: un gan Adferiad ac un o STORI. Mae atgyfeiriadau yn dod i law o Lwybr Conwy, ac mae Adferiad a STORI yn mynd allan gyda’i gilydd i gynnal yr asesiad – bydd staff yn cydweithio’n agos.

Mae gan ein defnyddwyr gwasanaeth amrywiaeth o anghenion. Rydym yn datblygu cynllun cymorth gyda’n defnyddwyr gwasanaeth sy’n rhoi eglurder o’r hyn a ddisgwylir gan staff a nhw eu hunain.

Mae’r cynllun cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn rhoi dealltwriaeth glir i’r defnyddiwr gwasanaeth a’r Mentor Cymorth Tai o nodau’r defnyddiwr gwasanaeth a sut y cânt eu cefnogi i’w cyflawni. Rydym yn ymfalchïo yn y ffordd rydym yn cerdded gyda’n defnyddwyr gwasanaeth ar eu taith ac yn teimlo boddhad swydd gan wybod ein bod wedi cefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth i gyflawni eu nodau.

Rydym yn mynd gyda defnyddwyr i apwyntiadau, gan fod yn eiriolwr pan nad yw popeth yn cael ei ddeall, ac yn cynnwys ein defnyddwyr gwasanaeth i deimlo y gallant gymryd rheolaeth dros eu bywydau eu hunain. Ein nod cyffredinol yw cefnogi defnyddwyr ein gwasanaethau i ailadeiladu eu bywydau, gan roi’r hyder iddynt gymryd rheolaeth yn ôl a symud ymlaen yn eu bywydau newydd.

Proses Atgyfeirio

Bob dydd Llun mae taenlen yn cael ei chwblhau yn diweddaru cynnydd ein preswylwyr a defnyddwyr gwasanaethau, ac anfonir atgyfeiriadau newydd a dyddiadau symud i mewn i Lwybr Conwy yn wythnosol. Cynhelir cyfarfodydd misol gyda rheolwyr, arweinydd y tîm a staff STORI.

Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffôn neu’r cyfeiriad e-bost uchod.