Llety â Chymorth Peregrine Close

Sir:

Sir Benfro

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dwy awr bob dydd ar gyfer pob fflat – (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Am y prosiect

Mae Peregrine Close yn cynnwys pedair fflat meddiannaeth unigol y mae Adferiad Recovery yn rhentu o Gymdeithas Tai ATEB.
Mae cymorth yn cael eu ddarparu gan Dîm Gofal yn y Cartref Adferiad Recovery.
Mae’r prosiect yn darparu llety â chymorth dros dro i unigolion sydd ag angen cymorth lefel isel yn ymwneud gyda chymorth fel:

  • Caniatáu unigolion i barhau gyda’u tenantiaeth, dysgu cyfrifoldebau ar gyfer tenantiaethau’r dyfodol.
  • Hyrwyddo ymgysylltu mewn gweithgareddau pwrpasol o fewn y gymuned ac yn chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli, hyfforddi, addysg
  • Yn cael eu hymrymuso i ofyn am gymorth a help er mwyn atal ail bwl o salwch.
  • Symud i fyw fel rhan o’u tenantiaeth eu hunain.

Mae disgwyl y bydd pobl yn symud ymlaen o’r ‘fflatiau camu lawr’ yma fel rhan o’u taith tuag at annibyniaeth.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Rydym yn cynnig y cymorth hwn fel bo’r angen mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Benfro ar hyd a lled Sir Benfro.

Er mwyn bod yn gymwys i fyw yn Peregrine Close, mae’n angenrheidiol eich bod o dan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol gyda phrif angen o afiechyd meddwl difrifol ac angen cymorth yn ymwneud gyda thai.
Mae’r broses atgyfeirio fel a ganlyn:

Cysylltu gyda Marie Balchin (Rheolwr Gwasanaeth Tai Sir Fynwy) neu Michelle Miscisz (Rheolwr Cofrestredig Adferiad Recovery) a fydd yn danfon ffurflen atgyfeirio sydd angen ei chwblhau a’i danfon at Marie a Michelle gyda Chynllun Gofal a Thriniaeth cyfredol ac Asesiad Risg.

Bydd y gwaith papur yn cael ei adolygu gan y Rheolwr Gwasanaeth, Rheolwr Cofrestredig a Chyfarwyddwr Cyswllt y Gwasanaethau Cofrestredig. Os yw’r prosiect yn medru diwallu eich anghenion cymorth, bydd y Rheolwr Gwasanaeth yn gwneud trefniadau i gwrdd â chi a’ch Cydlynydd Gofal er mwyn dechrau cynllun cymorth, ymweld gyda’r fflat a chytuno ar ddyddiad ar gyfer symud i mewn.