Llety â Chymorth Acton, Foster a Ruabon Road

Sir:

Wrecsam

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 8yh

Ffôn:

01978 365027

Email:

wrexhamhousing@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae gwasanaeth Llety â Chymorth Adferiad yn cael ei ddarparu i breswylwyr sy’n dioddef salwch meddwl difrifol ac sydd ag anghenion sy’n gysylltiedig â thai ar draws tri adeilad llety â chymorth ac un fflat un denantiaeth ym mwrdeistref sirol Wrecsam. Darperir y prosiect cymorth tai hwn yn Wrecsam dros saith diwrnod yr wythnos rhwng 9yb ac 8yh (mae un o’r adeiladau a’r fflat tenantiaeth sengl yn derbyn cyswllt/ymweliadau dyddiol pan fydd y preswylwyr ei angen). Mae’r prosiect hwn wedi bod o fudd i unigolion drwy eu galluogi i weithio ar eu sgiliau bywyd bob dydd a’u galluogi i symud ymlaen tuag at fyw’n annibynnol, atal ailwaelu a digartrefedd.

Rydym yn darparu cymorth i unigolion (18 oed ac uwch)sy’n profi salwch meddwl difrifol ac a allai fod ag anghenion dibyniaeth ar sylweddau, mewn llety â chymorth a rennir ac un fflat tenantiaeth sengl.

Darperir ein gwasanaeth mewn ffordd sy’n helpu pobl i ddod yn fwy annibynnol ym mhob rhan o’u bywyd, gan gynnwys:
• Cefnogaeth i reoli llety a theimlo’n ddiogel
• Helpu i wneud dewisiadau a chymryd risgiau cadarnhaol
• Cefnogaeth i fynd i weithgareddau cymdeithasol neu hamdden i deimlo’n rhan o’r gymuned leol
• Cefnogaeth i nodi a chael mynediad i hyfforddiant ac addysg
• Cefnogaeth i ddod o hyd i gyflogaeth a gwaith gwirfoddol
• Cefnogaeth â chyllidebu a materion ariannol, a chyfeirio at wasanaethau pellach
• Help gyda rheoli materion corfforol ac iechyd meddwl

Proses Atgyfeirio

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau o Borth Grant Cymorth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth neu drafod y broses atgyfeirio gyda ni, cysylltwch â ni dros y ffôn neu e-bost.