Gwasanaeth Pobl Hŷn Arbenigol

Sir:

Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

0300 790 4022

Email:

NPT@newidcymru.co.uk

Am y Prosiect

Rhoddir cryn dipyn o ffocws ar leihau unigedd a chefnogi pobl hŷn i wella eu rhwydwaith cymorth.

Bydd y Gwasanaeth Pobl Hŷn arbenigol yn helpu unigolion i ddelio â’u caethiwed trwy becyn cymorth cynhwysfawr gan gynnwys:

 • Sesiynau cyngor ac ymwybyddiaeth
 • Hybu iechyd
 • Cefnogaeth ddibwys strwythuredig.
 • Gweithgareddau dargyfeirio
 • Cyngor i wella sgiliau cymdeithasol a domestig
 • Cymorth emosiynol a chymorth i gael mynediad at wasanaethau cymunedol lleol fel tai, gwasanaethau iechyd a chwnsela
 • Cysylltu â darparwyr gwasanaethau eraill fel timau Iechyd Meddwl Cymunedol, meddygon teulu, a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol eraill. Gwasanaeth prawf, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynghorwyr Lles a Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Cymorth a chefnogaeth i gael mynediad i gyfleoedd hyfforddiant, addysg a chyflogaeth
 • Cyngor ar gael mynediad at ofal plant priodol
 • Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i gyflawni lefelau annibyniaeth a gwell hunanofal ac i helpu i leddfu unigedd cymdeithasol
 • Cyfeiriadau ymlaen at wasanaethau trin alcohol a chyffuriau eraill fel y bo’n briodol

Proses Atgyfeirio

Pobl dros 55 oed sy’n edrych am gymorth ynghylch eu defnydd o gyffuriau a/neu alcohol.