Eich Gwydnwch

Sir:

Cymru Gyfan

Manylion cyswllt

Ffôn:

01792 816600

Email:

info@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Eich Gwydnwch yn rhaglen ledled y DU sy’n cefnogi gwytnwch iechyd meddwl pobl ifanc. Wedi’i gyflwyno mewn amrywiaeth o leoliadau, mae Eich Gwydnwch yn arfogi pobl ifanc â’r offer a’r wybodaeth i gynnal eu hiechyd meddwl trwy drawsnewidiadau bywyd, nawr ac yn y dyfodol.

I greu Eich Gwydnwch, fe wnaethom gasglu mewnwelediad gan bobl ifanc ledled y DU i adeiladu rhaglen y mae pobl ifanc wedi dweud wrthym eu bod eisiau a’u hangen. Fe wnaethon ni greu Eich Gwydnwch oherwydd ein bod ni’n credu’n angerddol mewn cefnogi pobl ifanc trwy roi’r offer angenrheidiol iddyn nhw i ymdopi â heriau bywyd.

Mae Eich Gwydnwch yn cael ei ddarparu’n ddwyieithog mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys:

  • Llwybrau talent Chwaraeon
  • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS)
  • Lleoliadau cymunedol ar gyfer pobl ifanc

Rydym yn hyfforddi hwyluswyr dynodedig i gefnogi pobl ifanc rhwng 14 a 18 oed i ddatblygu’r offer a’r wybodaeth i gynnal eu hiechyd meddwl trwy drawsnewidiadau bywyd fel symud drwy’r ysgol, newid grwpiau cyfeillgarwch, symud i’r brifysgol neu ddechrau cyflogaeth.

Mae adnoddau ar gyfer rhieni a gofalwyr hefyd ar gael i helpu i hwyluso trafodaethau parhaus ynghylch y rhaglen Eich Gwydnwch, gan ganolbwyntio ar bobl ifanc yn defnyddio eu cryfderau a’u hannog i ddefnyddio offer a strategaethau i feithrin eu gwydnwch.

Ar ddechrau’r rhaglen, bydd ein Cymdeithion Hyfforddi ymroddedig yn hyfforddi hwyluswyr yng nghynnwys Eich Gwydnwch. Yn y chwe sesiwn ganlynol byddwn yn gweithio’n agos gyda’r hwyluswyr hynny i gyd-gyflwyno Eich Gwydnwch mewn gweithdai 1 awr. Unwaith y bydd Eich Gwydnwch wedi dod i ben, byddwn yn parhau i fod mewn cysylltiad rheolaidd â’ch hwyluswyr dynodedig i sicrhau bod ganddynt yr adnoddau a’r cymorth cywir i barhau i ddarparu eich gwytnwch i fwy o bobl ifanc – ac yn y pen draw yn tyfu ei effaith yn eich lleoliad.

Proses Atgyfeirio

Cyflwynir yn ddwyieithog mewn amrywiaeth o leoliadau, i gefnogi plant a phobl ifanc 14 – 18 oed.