Canolfan Adnoddau Gwynedd a Chymorth i Deuluoedd

Sir:

Gwynedd

Manylion cyswllt

Ffôn:

07970 436297

Email:

northwales-carers@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Gwynedd wedi’i gynllunio i helpu gofalwyr di-dâl sy’n gofalu am anwyliaid sy’n delio ag iechyd meddwl, defnyddio sylweddau, a materion iechyd corfforol. Ein nod yw darparu cefnogaeth bersonol i bob gofalwr, yn unigol ac mewn lleoliadau grŵp wrth hyrwyddo eu grymuso a’u hannibyniaeth. Rydym yn cynnig amrywiol fecanweithiau cymorth ac yn helpu gofalwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth, fel eu bod yn teimlo eu bod yn fwy grymus ac yn gallu diwallu anghenion eu hanwyliaid tra hefyd yn cynnal eu hannibyniaeth a’u lles.

Mae ein tîm yn addasu lefel y cymorth yn unol â galluoedd a chysur pob gofalwr, gan sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt ar gyfer eu rôl ofalu. Mae Canolfan Adnoddau Gwynedd yn darparu gweithgareddau a chymorth ar sail adferiad drwy gefnogaeth un-i-un, grwpiau, hyfforddiant a chynllunio lles.

Pwy ydyn ni’n eu cefnogi?

Rydym yn cynnig cymorth i ofalwyr sy’n oedolion, yn ogystal â ffrindiau a theulu, o’r rhai sy’n cefnogi unigolion dros 18 oed sydd â phroblemau iechyd meddwl ac / neu ddefnyddio sylweddau.

Sut ydyn ni’n eu wneud?

Rydym yn deall bod pob gofalwr yn wynebu amgylchiadau unigryw, felly rydym yn cymryd ymagwedd gyfannol ac yn canolbwyntio ar eu hanghenion penodol. Gallwn gynnig amrywiaeth o gefnogaeth, o gefnogaeth unigol un-i-un, i grwpiau cefnogi gofalwyr, sy’n ffordd wych o gyfarfod a chymdeithasu â gofalwyr eraill. Gallwn hefyd ddarparu gwybodaeth a chymorth i helpu gofalwyr i drin eu cyllid, neu gydag addysg a chyflogaeth. Gall ein gwasanaeth helpu gofalwyr i ddod o hyd i’r wybodaeth fwyaf defnyddiol, berthnasol a chyfredol ar gyfer eu hamgylchiadau.

Rydym hyd yn oed yn darparu ystod o gyfleoedd i ofalwyr gymryd peth amser allan drostynt eu hunain, gan gynnwys cymorth i gael mynediad i seibiannau byr. Mae pob un o’r rhain yn darparu ystod o opsiynau hyblyg i weddu i anghenion unigol.

Proses Atgyfeirio

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer oedolion sy’n gofalu am oedolion â phroblemau iechyd meddwl ac / neu ddefnyddio sylweddau yn ardal Porthmadog a’r cyffiniau.

Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth neu drafod y broses atgyfeirio gyda ni, cysylltwch â’r ffôn neu’r cyfeiriad e-bost uchod, neu fel arall, cysylltwch â samantha.hughes@adferiad.org