Bloom

Sir:

Cymru Gyfan

Manylion cyswllt

Ffôn:

01792 816600

Email:

info@aferiad.org

Am y Prosiect

Bloom yw’r rhaglen fwyaf am ddim ledled y DU ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sy’n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch iechyd meddwl pobl ifanc. Wedi’i gyflwyno mewn ysgolion a cholegau, mae Bloom yn arfogi pobl ifanc â’r offer a’r wybodaeth i gynnal eu hiechyd meddwl trwy drawsnewidiadau bywyd, nawr ac yn y dyfodol.

I greu Bloom, fe wnaethom gasglu mewnwelediad gan bobl ifanc ledled y DU i adeiladu rhaglen y mae pobl ifanc wedi dweud wrthym eu bod eisiau a’u hangen. Fe wnaethon ni greu Bloom oherwydd ein bod ni’n credu’n angerddol mewn cefnogi pobl ifanc trwy roi’r offer angenrheidiol iddyn nhw i ymdopi â heriau bywyd.

Wedi’i gyflwyno’n ddwyieithog mewn ysgolion a cholegau, rydym yn hyfforddi athrawon dynodedig i gefnogi pobl ifanc 14 – 18 oed i ddatblygu’r offer a’r wybodaeth i gynnal eu hiechyd meddwl trwy drawsnewidiadau bywyd fel newid grwpiau cyfeillgarwch, symud i’r brifysgol neu ddechrau cyflogaeth.

Mae adnoddau ar gyfer rhieni a gofalwyr hefyd ar gael i helpu i hwyluso trafodaethau parhaus ynghylch rhaglen Bloom, gan ganolbwyntio ar bobl ifanc yn defnyddio eu cryfderau a’u hannog i ddefnyddio offer a strategaethau i feithrin eu gwydnwch.

Ar ddechrau’r rhaglen, bydd ein Cymdeithion Hyfforddi ymroddedig yn hyfforddi athrawon yng nghynnwys Bloom. Yn y chwe sesiwn ganlynol byddwn yn gweithio’n agos gyda’r athrawon hynny i gyd-gyflwyno Bloom mewn gweithdai 1 awr. Unwaith y bydd Bloom wedi dod i ben, byddwn yn parhau i fod mewn cysylltiad rheolaidd â’ch athrawon dynodedig i sicrhau bod ganddynt yr adnoddau a’r gefnogaeth gywir i barhau i gyflwyno Bloom i fwy o fyfyrwyr – ac yn y pen draw yn tyfu ei effaith o fewn eich ysgol / coleg.

Proses Atgyfeirio

Cyflwynir yn ddwyieithog ym mhob ysgol a choleg, i gefnogi plant a phobl ifanc rhwng 14 a 18 oed.