Amser i Newid Cymru

Sir:

Cymru

Manylion cyswllt

Email:

info@timetochangewales.org.uk

Am y Prosiect

Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi terfyn ar y stigma a’r gwahaniaethu y mae pobl sy’n byw â chyflyrau iechyd meddwl yn eu hwynebu. Cawsom ein sefydlu yn 2012 ac ers hynny rydym wedi arwain at newid mesuradwy yn agweddau’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae ein gwaith yn seiliedig ar y gred na ddylai unrhyw un yng Nghymru orfod profi stigma iechyd meddwl mewn unrhyw agwedd ar fywyd. Mae ein sefyllfa unigryw fel mudiad cymdeithasol yn ein galluogi i ysgogi cannoedd o unigolion, cyflogwyr a chymunedau ledled Cymru i ddod at ei gilydd fel llais cyfunol yn erbyn stigma.

Mae Amser i Newid Cymru mewn sefyllfa berffaith i arwain deialog gyhoeddus ynghylch stigma iechyd meddwl a helpu i lunio polisi ac ymgyrchu dros newid cymdeithasol parhaus.

Mae Amser i Newid Cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i reoli mewn partneriaeth rhwng Adferiad a Mind Cymru.

Mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yn y gwaith

 • Dod yn rhan o’r ateb. Dangos ymrwymiad eich sefydliad i herio stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl drwy ymrwymo i’n haddewid.
 • Mae’r addewid Amser i Newid Cymru yn ddatganiad cyhoeddus bod eich sefydliad eisiau camu i’r adwy a mynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu iechyd meddwl. Ydy eich gweithle yn barod i wneud gwahaniaeth?

Pam mae angen i chi lofnodi’r addewid

 • Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar 1 o bob 6 gweithiwr ym Mhrydain, gan gynnwys gorbryder, iselder a straen bob blwyddyn, ac mae 300,00 o bobl yn colli eu swyddi oherwydd problemau iechyd meddwl hirdymor.
 • Ein nod yw dod â gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl i ben yng Nghymru. Ond i wneud hyn, mae angen eich help arnom. Mae arnom angen i gyflogwyr, fel chi, gamu i fyny at yr addewid sefydliadol – gan helpu i dorri’r tawelwch o amgylch iechyd meddwl.
 • Gyda’n gilydd, gallwn normaleiddio iechyd meddwl a lles, a dangos derbyniad yn y gweithle.
 • Gall budd-daliadau i gyflogwyr gynnwys:
   • Sefydlu eich cwmni fel eiriolwr dros well iechyd meddwl
   • Llai o absenoldeb, salwch, presenoldeb, a chostau cysylltiedig – mae iechyd meddwl gwael yn costio hyd at £42 biliwn y flwyddyn i gyflogwyr. Mae hynny’n cyfateb i £1,560 fesul gweithiwr y flwyddyn.
   • Trosiant staff is
   • Cyfathrebu a datgelu gwych
   • Canfod ac ymyrryd yn gynnar
   • Mwy o gynhyrchiant a refeniw
 • Mae 92% o gyflogwyr sydd wedi addo yn cytuno, ers arwyddo’r addewid Iechyd Meddwl Amser i Newid Cymru, bod gweithwyr wedi cynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a sut i gael gafael ar gymorth yn y gweithle.
 • Mae 85% o gyflogwyr a addawyd yn cytuno bod rheolwyr llinell yn teimlo eu bod yn fwy parod i gefnogi staff ag anawsterau iechyd meddwl.
 • Mae’n bryd newid iechyd meddwl Cymru!

Clywed stori Cartrefi Melin

Cliciwch i ddysgu sut mae’r addewid wedi helpu Melin Homes, sefydliad sydd wedi ymrwymo i addewid Amser i Newid Cymru, i lunio ei bolisïau a’i brosesau, gan gael effaith gadarnhaol ar staff ar bob lefel o’r sefydliad.

Proses Atgyfeirio

Dod yn Bencampwr Amser i Newid Cymru

Mae Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru yn wirfoddolwyr ledled Cymru sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl sydd wrth wraidd ein hymgyrch, yn herio stigma yn eu cymunedau eu hunain, yn ymgyrchu yn y cyfryngau ac yn rhannu eu straeon.

Ein Hyrwyddwyr:

 • Cael hyfforddiant a chefnogaeth i rannu eich stori;
 • Rhannu eu stori gyda chyflogwyr, grwpiau cymunedol, ysgolion, prifysgolion a grwpiau ieuenctid;
 • Helpu mewn digwyddiadau a chymryd rhan mewn prosiectau cymunedol;
 • Ysgrifennu blogiau ar gyfer ein gwefan;
 • Chwarae rhan yn ein hymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol sydd ar ddod a helpu i lunio’r hyn a wnawn nesaf;
 • Cymryd rhan yn ein podlediad;
 • yn 18 oed neu’n hŷn;

Mae rhai Hyrwyddwyr hefyd yn gwirfoddoli yn ein swyddfeydd, yn cyfrannu at straeon y wasg a’r cyfryngau neu helpu’r ymgyrch ar-lein. Os oes gennych chi syniadau neu ffyrdd eraill yr hoffech chi helpu gyda’n hymgyrch, byddem wrth ein bodd yn eu clywed.

Os oes gennych ddiddordeb i fod yn bresennol, e-bostiwch.

Dyma fideo o’n Hyrwyddwyr yn rhannu am y gwaith gwych maen nhw’n ei wneud.