News     27/09/2023

Ystafell Lleihau Niwed Uwch Gyntaf y DU Wedi’i Chymeradwyo yn Glasgow

Ystafell Lleihau Niwed Uwch Gyntaf y DU Wedi’i Chymeradwyo yn Glasgow

Rydym wedi gweld heddiw y newyddion o’r Alban bod Glasgow wedi cymeradwyo’r ystafell ddefnydd gyntaf yn y DU.  Mae Adferiad yn credu bod lleihau niwed yn elfen hanfodol o ddull cyfannol o gefnogi pobl i fynd i’r afael â’u problemau defnyddio sylweddau. Er hynny, mae’n bwysig cydnabod bod hyn yn rhan o ddull amlddisgyblaethol sy’n aml yn gymhleth, ond yn ein barn ni, ni ddylai fod y nod terfynol ar gyfer y mwyafrif helaeth o bobl. Yn y pen draw, ni allwn ac ni ddylem ystyried bod defnyddio sylweddau niweidiol gydol oes yn iach neu’n rhywbeth y dylem ei hwyluso, ond er bod pobl ar eu taith eu hunain i reoli eu defnydd o sylweddau, rhaid i ni sicrhau eu bod yn parhau i fod mor ddiogel ag y gallant.

Mae Adferiad yn cydnabod y ddadl gyfredol ynghylch ystafelloedd lleihau niwed uwch ac yn credu, lle gallai dull penodol o leihau niwed helpu, mae gennym ddyletswydd i gymryd rhan yn y drafodaeth. Mae ein pryderon ynghylch ystafelloedd lleihau niwed uwch yn bedwarplyg.

Yn gyntaf, rydym yn pryderu y gallai pobl geisio cymryd dosau mwy a mwy peryglus yn hytrach na gweithio i leihau’r defnydd.

Yn ail, rydym yn ofni, lle bynnag y darperir gwasanaethau o’r fath, y bydd hyn yn cymell delwyr i dargedu unigolion, yn cynyddu troseddu yn yr ardal honno gan y gallai fod angen arian ar unigolion i brynu sylweddau. Mae potensial i greu’r argraff mai dyma’r dref / dinas ‘i fynd’ ar gyfer cyflenwi cyffuriau a chreu micro-farchnad gysylltiedig ar gyfer delio. Mae hyn yn rhywbeth y gellir ei oresgyn drwy blismona rhagweithiol ond mae’n peri nifer o heriau.

Mae’r trydydd a’r pedwerydd pryder wedi’u cydblethu. Ar hyn o bryd nid oes digon o adnoddau ar wasanaethau, ac mae angen mwy o fuddsoddiad ar wasanaethau triniaeth, dadwenwyno ac adfer nag y maent yn ei dderbyn ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid newydd a dynodedig, fel yr ystafell lleihau niwed uwch, a RHAID iddynt ddefnyddio pob cyswllt â chleientiaid i ddarparu cymorth tuag at leihau eu defnydd o sylweddau. Heb hyn, rydym yn creu mater hirdymor newydd, a bydd cyfleusterau o’r fath yn cael eu chwyddo’n gyflym os na fydd cleientiaid yn symud ymlaen i wella.

Er bod hwn yn gam beiddgar yn Glasgow ac yn un y byddwn yn ei wylio’n ofalus, rydym hefyd yn cydnabod sylwadau Annemarie Ward (Prif Swyddog Gweithredol Faces and Voices of Recovery UK) y dylai llywodraeth yr Alban fod yn canolbwyntio nid yn unig ar leihau niwed ond hefyd ar driniaeth, atal, anghysuro ac ailintegreiddio defnyddwyr i gymdeithas.