RCS Sesiynol

Sir:

Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Ffôn:

01745 336442

Email:

hello@rcs-wales.co.uk

Cyfeiriad:

https://rcs-wales.co.uk/en/your-wellbeing-at-work/

Am y Prosiect

Mae Adferiad yn darparu gwasanaethau cwnsela arbenigol ar ran Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith RCS, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, i weithwyr, a phobl hunangyflogedig ledled Gogledd Cymru ac Abertawe, i’w helpu i aros i mewn neu ddychwelyd i’r gwaith, a byw a gweithio’n fwy iach.

Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth gyda:

  • Rheoli straen ac adeiladu gwytnwch
  • Lleihau pryder
  • Gwella eich iechyd corfforol
  • Gwneud newidiadau yn y gwaith

Mae’r cymorth yn gyflym, am ddim, yn gyfrinachol ac wedi’i bersonoli i bob unigolyn, gyda chwnsela a therapïau seicolegol yn cael eu darparu ar sail un i un, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein. Trwy’r rhaglen, bydd gennych fynediad at gymorth sy’n arbenigo ar eich anghenion, gan fynd i’r afael â materion fel defnyddio sylweddau ac anghenion iechyd meddwl cymhleth, yn ogystal â materion ehangach fel hawliau cyflogaeth, cyllid, neu problemau dyled.

Mae cymorth a hyfforddiant wedi’i ariannu i fusnesau bach a chanolig (hyd at 250 o weithwyr) hefyd ar gael drwy RCS, gan gynnig cymorth a hyfforddiant lles gyda’r nod o helpu cyflogwyr i adeiladu gweithleoedd hapusach ac iachach. Gellir gweld rhestr o’r cyrsiau sydd ar ddod yma.

Proses Atgyfeirio

Mae RCS yn cyfeirio unigolion at Adferiad fesul achos, yn dibynnu ar eu hanghenion cymorth.

Mae cael mynediad at wasanaeth RCS yn hawdd, llenwch y ffurflen ar-lein hon https://rcs-wales.co.uk/iws-referral/ neu ffoniwch RCS ar y rhif uchod.