Gwasanaeth Noddfa Plant a Phobl Ifanc Abertawe a Chastell-Nedd Port Talbot

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Ffôn:

01792 816600

Am y Prosiect

Mae’r Noddfa yn wasanaeth y tu allan i oriau arferol sy’n darparu cymorth ymarferol a therapiwtig, cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl sydd mewn perygl o argyfwng iechyd meddwl yn siroedd Abertawe a Chastell-nedd / Port Talbot.

Mae’r gwasanaeth wedi’i osod mewn amgylchedd croesawgar a chartrefol, gydag ardal lolfa, cegin/man bwyta, cawod a chyfleusterau golchi dillad. Mae yna hefyd fannau preifat ar gyfer y rhai sydd angen amser tawel a/neu gefnogaeth 1 i 1.

Nod y Noddfa yw lleihau derbyniadau i’r ysbyty a lleihau’r risg o niwed i bobl yn eu cartrefi. Bydd diogelwch a lles unigolion yn cael eu hasesu’n llawn cyn iddynt ddychwelyd adref, gydag atgyfeiriadau at wasanaethau eraill fel y bo’n briodol.

Gallwn gynnig cymorth i bobl ifanc hyd at 18 oed sy’n byw yn ardaloedd Abertawe / Castell-nedd / Port Talbot a allai fod yn profi:

  • Anawsterau neu bryderon sy’n ymwneud â’r pandemig coronafeirws
  • Straen ac/neu bryder
  • Hwyliau isel
  • Pryderon ariannol
  • Anawsterau gydag unigrwydd, unigedd neu phroblemau teulu neu berthynas
  • Dioddef trais domestig
  • Dirywiad iechyd meddwl oherwydd amrywiaeth o ffactorau

Proses Atgyfeirio

Rhaid i bob atgyfeiriad ddod o Dîm CAMHS Bae Abertawe.