Llety Byw â Chymorth Abergorki

Sir:

Rhondda Cynon Taf

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

24 hours 7 Days a week.

Am y prosiect

Mae’r Gwasanaeth yn cefnogi hyd at bum person mewn fflatiau, gyda swyddfa ar gyfer staff, gofod cymunol a llety ar gyfer staff sydd yn cysgu dros nos.

Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth i unigolion i fod mor annibynnol, gweithgar a diogel ag sydd yn bosib, tra hefyd yn hyrwyddo ac yn protestio dros eu hawliau dynol a’n rhoi’r ansawdd gorau mewn bywyd iddynt.

Mae un aelod o staff yno drwy’r amser ynghyd â Rheolwr Gwasanaeth.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu i bobl, yn datblygu ac yn adolygu eu cynlluniau cymorth yn unol ag anghenion yr unigolyn.

Bydd gwasanaeth Abergorki yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill, gwasaanethau Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau, Teuluoedd, gofalwyr a mudiadau eraill, er mwyn darparu gwasanaeth sydd yn seiliedig ar ganlyniadau er mwyn hyrwyddo lles ac adferiad ac yn ffocysu ar eu hanghenion, dyheadau a blaenoriaethau.

Mae’r Gwasanaeth yn rhoi’r cyfle i unigolion i ddatblygu eu sgiliau byw’n annibynnol, a phan eu bod yn barod, yn symud i lety addas.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

All referrals will be made by Rhondda Cynon Taff County Borough Council through their Integrated Assessment Process.
Referrals will normally be made by members of the Community Mental Health Team or Substance Misuse Teams.

Number three

Bydd yr holl atgyfeiriadau yn cael eu gwneud gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff drwy’r Broses Asesu Integredig. Bydd atgyfeiriadau yn cael eu gwneud gan aelodau o’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol neu’r Timau Camddefnyddio Sylweddau.

Adnoddau