Gwasanaethau Eiriolaeth Trefynwy

Sir:

Sir Fynwy

Manylion cyswllt

Am y prosiect

Mae Gwasanaethau Eiriolaeth Trefynwy yn darparu’r cymorth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod eich barn a’ch dymuniadau yn cael eu clywed a’ch bod yn gallu deall ac arfer eich hawliau’n llawn. Mae ein holl wasanaethau eiriolaeth yn gweithio i rymuso ein cleientiaid i hunan-eirioli a chael llais.

Bydd ein heiriolwyr yn gwrando’n astud ar eich barn a’ch pryderon ac yn eich cefnogi i wneud dewisiadau gwybodus. Mae hon yn broses rymus lle mae’r eiriolwr yn cymryd rôl hwyluso, nid rhoi barn bersonol na gwneud penderfyniadau ond darparu cefnogaeth ymarferol sy’n galluogi’r cleient i wneud ei benderfyniadau ei hun.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

  • Gwrando ar eich pryderon a’ch helpu i archwilio beth fyddai’n gwella’r sefyllfa
  • Eich cefnogi i gysylltu â phobl/asiantaethau perthnasol, neu wneud hyn ar eich rhan
  • Mynd gyda chi i apwyntiadau
  • Eich helpu i gofnodi eich barn/ceisiadau os ydych yn ei chael hi’n anodd siarad â gweithwyr proffesiynol

Mae ein heiriolwyr yn darparu gwasanaeth personol sy’n sensitif i anghenion a sefyllfa pob unigolyn.

Proses Atgyfeirio

Mae’r gwasanaeth ar gael i gleifion presennol mewn ysbytai penodol yn Sir Fynwy yn unig