Gwasanaeth Oedolion Priodol

Sir:

Abertawe Blaenau Gwent Bro Morgannwg Caerdydd Caerffili Casnewydd Castell-nedd Port Talbot Ceredigion Merthyr Tudful Pen-y-bont ar Ogwr Powys Rhondda Cynon Taf Sir Benfro Sir Fynwy Sir Gaerfyrddin Torfaen

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Ffôn:

07581 098999

Email:

Appropriateadult@adferiad.org

Mae oedolion priodol yn chwarae rhan hanfodol ym mhroses ymchwilio’r heddlu, gan sicrhau bod hawliau a lles unigolion bregus yn cael eu diogelu.

Rôl oedolyn priodol yw cefnogi, cynghori a chynorthwyo person agored i niwed sydd wedi cael ei arestio drwy gyfweliadau’r heddlu, a gweithdrefnau ffurfiol eraill yr heddlu yn y ddalfa. Mae’r rôl yn un weithgar lle bydd disgwyl i chi gynghori a chefnogi’r carcharor drwy’r prosesau, sicrhau bod yr unigolyn yn cael ei drin yn deg gan yr heddlu, sicrhau bod hawliau yn cael eu cynnal, a hwyluso cyfathrebu rhwng yr unigolyn a’r heddlu, gan sicrhau eu bod yn deall yr hyn sy’n digwydd iddynt.

Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth i Heddlu De Cymru, Dyfed Powys a Heddlu Gwent 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae’r cymorth a ddarperir gan oedolyn priodol fel arfer yn cael ei ystyried yn dymor byr oherwydd bod ei rôl yn benodol i anghenion uniongyrchol unigolyn bregus yn ystod sefyllfa benodol, yn bennaf yng nghyd-destun dalfa’r heddlu a chwestiynu. Er bod y cymorth a ddarperir gan Oedolion Priodol yn rhai tymor byr, mae’n cyflawni pwrpas hanfodol o ran sicrhau amddiffyniad a thriniaeth deg i unigolion bregus yn ystod cyfnod tyngedfennol o achos cyfreithiol.

Proses Atgyfeirio

Oedolion priodol y gofynnir amdanynt gan luoedd yr heddlu, carchardai carchar a sefydliadau allanol eraill dros y ffôn.