Cymorth Tenantiaeth Allgymorth Merthyr

Sir:

Merthyr Tudful

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener (hybyg i anghenion)

Am y Prosiect

Mae prosiect Cymorth Tenantiaeth Allgymorth Merthyr yn cael ei ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful drwy gyllid Grant Cymorth Tai (HSG). Mae’r gwasanaeth yn wasanaeth cymorth arnofiol (gydag Iechyd Meddwl Gwasgaredig) i’r rhai sydd ag anghenion cymorth sy’n gysylltiedig â thai.  Bydd y gefnogaeth am hyd at chwe mis o hyd yn dibynnu ar yr angen.

Bydd y gwasanaeth yn darparu gwasanaeth cymorth ymatebol, ataliol sy’n canolbwyntio ar dai i alluogi unigolion ag anghenion cymorth cysylltiedig â thai i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Ffocws unrhyw ymyriadau sy’n gysylltiedig â thai yw datblygu neu gynnal gallu unigolyn i fyw yn ei lety ei hun a sicrhau lefelau cynyddol o annibyniaeth.

Rydym yn darparu ein gwasanaethau mewn ffordd sy’n helpu pobl i ddod yn fwy annibynnol ym mhob rhan o’u bywyd, gan gynnwys:

  • Cefnogaeth i reoli llety a theimlo’n ddiogel.
  • Cefnogaeth i reoli perthnasoedd.
  • Helpu pobl i wneud dewisiadau a chymryd risgiau cadarnhaol.
  • Cefnogaeth i fynd i weithgareddau cymdeithasol neu hamdden i deimlo’n rhan o’r gymuned leol.
  • Cefnogaeth i nodi a chael mynediad at hyfforddiant ac addysg.
  • Cefnogaeth i gael gwaith a gwaith gwirfoddol.
  • Cefnogaeth a chyfeirio at gyllidebu, a materion ariannol.
  • Help gyda rheoli materion corfforol.
  • Help gyda rheoli iechyd meddwl.

Proses Atgyfeirio

Mae’r gwasanaeth ar gyfer unigolion sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Gwneir atgyfeiriadau at Adferiad Cefnogaeth Tenantiaeth Allgymorth Merthyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.