Cyfle Cymru

Mae Cyfle Cymru yn wasanaeth sy'n helpu pobl sydd â phroblemau defnyddio sylweddau a/neu gyflyrau iechyd meddwl i mewn i waith, addysg neu hyfforddiant.

Sir:

Abertawe Bro Morgannwg Caerdydd Castell-nedd Port Talbot Ceredigion Conwy Gwynedd Powys Sir Benfro Sir Ddinbych Sir Fflint Sir Gaerfyrddin Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp, Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

0300 777 2256

Email:

ask@cyflecymru.com

Cyfeiriad:

Ty Dafydd Alun, 36 Princes Drive, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8LA

Am y Prosiect

Mae Cyfle Cymru yn wasanaeth mentora cymheiriaid allan o waith sy’n cefnogi pobl i wella ar ôl defnyddio sylweddau a/neu broblemau iechyd meddwl a hoffai wneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau.

Mae ein mentoriaid cymheiriaid yn tynnu ar eu profiadau byw i gefnogi pobl i symud ymlaen i hyfforddiant, addysg, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth cyflogaeth arbenigol, gan gynnwys:

  • Cyrsiau hyfforddi
  • Cyfleoedd gwirfoddoli
  • Help a chyngor ar sut i chwilio a gwneud cais am swyddi
  • Hyfforddiant pwrpasol a fydd yn eich helpu i adeiladu eich CV
  • Cam tuag at hyfforddiant cyflogaeth a chyrsiau achrededig.

Rydym yn cynnig gweithgareddau sy’n amrywio o, garddio, digwyddiadau crefft, glanhau traethau lles a gwirfoddoli, casglu sbwriel a sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar gan gynnwys datblygiad personol a fydd yn mynd i’r afael â phryder, Ymwybyddiaeth o Ddefnyddio Sylweddau, ymwybyddiaeth o straen ac yn magu hyder a hunan-barch.

Proses Atgyfeirio

16-24 NEET (nid mewn Addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) neu 25 oed a throsodd sy’n economaidd anweithgar neu’n ddi-waith hirdymor 12 mis a mwy

Cyfeiriwch dros y ffôn neu e-bost gan ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt uchod

Adnoddau