Cefnogaeth Grŵp

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Mae pob grŵp yn cael ei ddarparu ar wahanol adegau ym mhob asiantaeth.

Ffôn:

0300 790 4044, 0300 790 4022

Email:

SWANSEA@newidcymru.co.uk, NPT@newidcymru.co.uk

Am y Prosiect

Darparu addysg, ymwybyddiaeth a mewnwelediad i unigolion y mae camddefnyddio sylweddau yn effeithio arnynt ac i’r rhai sy’n dymuno symud ymlaen a chynnal eu hadferiad.

  • Grŵp Ymwybyddiaeth o Alcohol a Chyffuriau – grŵp addysg deuddeg wythnos sy’n darparu gwybodaeth am effeithiau alcohol a chyffuriau ar unigolion, teuluoedd a’r gymuned ehangach, i helpu defnyddwyr gwasanaeth i wneud dewisiadau gwybodus am eu hadferiad.
  • Grŵp Cam Un – rhaglen chwe wythnos. Mae’r sesiwn yn cael ei chyflwyno’n wythnosol ac yn edrych ar gam un o’r rhaglen 12 cam. Mae’r hwylusydd yn darparu gwybodaeth sy’n benodol i glefyd dibyniaeth lle gall y cyfranogwyr weld a yw’n cyd-fynd â’u profiadau eu hunain. Yn y grŵp hwn byddwn yn edrych ar broblem caethiwed ac yn trafod yr ateb
  • Symud Ymlaen Yn Fy Adferiad – grŵp cymorth cymheiriaid deuddeg wythnos. Mae’r sesiynau wythnosol yn ymdrin â materion fel paratoi i symud ymlaen, cydbwysedd ffordd o fyw, lles meddyliol, pryder, hwyliau isel, ymlacio, cefnogaeth cymheiriaid, perthnasoedd, bod fi, colled, stigma a nodau yn y dyfodol.

Proses Atgyfeirio

Unrhyw berson 18 oed a hŷn sydd angen cymorth gyda chyffuriau a/neu alcohol.