Y Rhaglen Adferiad Strwythuredig

Sir:

Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9am – 5pm. Mae’r sesiynau yn dechrau am 10am ac yn gorffen am 3pm

Ffôn:

01492 863007

Email:

srpenquiries@adferiad.org

Am y prosiect

Mae’r Rhaglen Adferiad Strwythuredig (SRP) yn wasanaeth hanfodol i unigolion sydd wedi ymrwymo i oresgyn eu defnydd o sylweddau. Nod y rhaglen yw cynorthwyo cyfranogwyr yn eu taith adferiad, gan eu helpu i gynnal sobrwydd rhag cyffuriau ac alcohol. Trwy ailintegreiddio yn eu cymunedau a gwneud dewisiadau cadarnhaol, rydym yn ymdrechu i’w grymuso i fyw bywydau boddhaus a gwerth chweil yn rhydd o ddibyniaeth.

Pwy allwn ni helpu?

Mae’r rhaglen ar gael i bawb 18+ oed sy’n teimlo eu bod mewn perygl o weld eu defnydd o gyffuriau/alcohol yn mynd yn broblemus. Gall hyn gynnwys unrhyw un sydd wedi cael cyfarwyddyd gan y llysoedd i fynd i’r afael â’u camddefnyddio sylweddau, unrhyw berson sy’n gadael dadwenwyno preswyl neu sydd wedi cwblhau dadwenwyno cartref. Yn bwysicaf oll, daw unrhyw un sydd wedi cael digon o’r anhrefn sy’n byw bywyd mewn caethiwed.

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn cefnogi cyfranogwyr i aros am gyffuriau/alcohol yn ddi-alcohol a hefyd i wella eu gweithrediad cymdeithasol gyda sgiliau bywyd gwerthfawr a fydd:

 • Gwella ansawdd bywyd.
 • Helpu i adeiladu gwytnwch ac annibyniaeth. ·
 • Galluogi gwell perthynas gyda theulu a ffrindiau.
 • Gwneud cyfraniadau cadarnhaol i’w cymuned.
 • Lleihau ymddygiad troseddol.
 • Cynorthwyo i ennill sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu cymryd i’r gweithle neu rôl wirfoddol.

Pethau rydyn ni’n eu gwneud

Mae’r rhaglen yn darparu amrywiaeth eang o sesiynau achrededig a heb eu hachredu sy’n cwmpasu’r chwe maes lles sef:

Defnyddio Sylweddau

 • Deall defnyddio Sylweddau
 • Deall effeithiau alcohol
 • Rheoli Dicter a Lles Emosiynol
 • Atal Gwrthdaro

Meddwl a Gwneud

 • Sgiliau Meddwl
 • Datrys Problemau
 • Gwirfoddoli
 • Gwybod fy hun

Sgiliau Bywyd

 • Cyllidebu · Perthynas
 • Sgiliau Cyfathrebu a Thrafod
 • Sgiliau Gwydnwch

Cyflogadwyedd

 • Adeiladu Tîm
 • Sgiliau TG
 • Iechyd a Diogelwch
 • Goresgyn rhwystrau i waith

Creadigrwydd

 • Cynllunio Sesiwn
 • Hyfforddwch yr hyfforddwr
 • Creadigrwydd Digidol
 • Gweithdai Cerdd

Antur

 •  Dringo Dan Do ac Awyr Agored
 • Ymwybyddiaeth Cefn Gwlad a Sgiliau Coedwig
 • Teithiau Lles
 • Ymwybyddiaeth Amgylcheddol

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Gwynedd/Ynys Môn peter.swift@adferiad.org 0790435917

Conwy/Sir Ddinbych sharon.gibbon@adferiad.org 07796176066

Sir Fflint/Wrecsam hayley.powell@adferiad.org 07765226713

Am unrhyw wybodaeth bellach; ac i gael mynediad i’n ffurflen atgyfeirio, cliciwch ar y ddolen isod. https://padlet.com/Learning_Development/north-wales-structured-recovery-programme-lmq4w8sjlcjrfpay