Llwybr Triniaeth Gamblo Parkland Place

Sir:

Cymru Gyfan

Manylion cyswllt

Ffôn:

01492203421

Email:

cheryl.williams@adferiad.org

Am y Prosiect

Dyluniwyd Llwybr Adferiad i ddarparu gwasanaethau unigol i’n cleientiaid sy’n gweddu orau i’w hanghenion. Drwy ein gwahanol unedau adfer preswyl, gwasanaethau yn y gymuned, a phartneriaethau, rydym yn hyderus y gallwn ddarparu’r gefnogaeth orau bosibl i bobl sydd angen cymorth i fynd i’r afael â’u gamblo a’u cyflyrau cyd-ddigwydd.

Fel rhan o’n Llwybr Gamblo, a ariennir gan Gamble Aware, rydym wedi datblygu llwybr arbenigol sy’n cwmpasu pum cam allweddol o driniaeth, gyda phob cam yn cael ei deilwra i anghenion unigol yr unigolyn.

Rydym yn cefnogi pobl sy’n 18 oed neu’n hŷn gyda heriau bywyd fel problemau iechyd meddwl, problemau defnyddio sylweddau ac anghenion cyd-ddigwydd a chymhleth. Rydym wedi ymuno â Gamble Aware, Rhwydwaith Cymorth Gamblo Cenedlaethol i greu llwybr triniaeth sy’n mynd i’r afael â chydafiacheddau sy’n cyd-ddigwydd gan gynnwys alcohol, defnyddio sylweddau ac iechyd meddwl ar y cyd â dibyniaeth ar gamblo.

Ein cenhadaeth yw dod o hyd i adferiad parhaus o ymddygiadau niweidiol. Rydym yn darparu gofal arbenigol i gleifion mewnol i frwydro yn erbyn alcohol, defnyddio sylweddau a dibyniaeth ar gamblo. Drwy gydol y broses hon, mae unigolion yn derbyn pecyn gofal wedi’i deilwra a phwrpasol i’w galluogi i osod nodau, nodi rhwystrau posibl, adeiladu cyfalaf adfer, gwytnwch personol, ailadeiladu perthnasoedd teuluol, a rheoli dyledion. Rydym yn gweithredu’r athroniaeth ‘dim drws anghywir’, gan drin gamblo cyd-ddigwydd a dibyniaethau i fynd i’r afael â’r dibyniaeth ar yr un pryd yn hytrach na’u trin fel problemau ar wahân.

Proses Atgyfeirio

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau o ar draws Deyrnas Unedig gyfan ar gyfer unrhyw un sy’n cael trafferth gyda dibyniaeth ar gamblo ar y cyd ag ychwanegiadau eraill.

Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth neu drafod y broses atgyfeirio gyda ni, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffôn neu’r cyfeiriad e-bost uchod.