Gwasanaeth Teulu a Gofalwyr Sir Ddinbych

Sir:

Sir Ddinbych

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Email:

northwales-carers@adferiad.org

Am y Prosiect

Lluniwyd Gwasanaeth Gofalwyr a Theuluoedd Sir Ddinbych i gefnogi gofalwyr y rhai sy’n dioddef o afiechyd meddwl a defnyddio sylweddau drwy ddarparu cymorth un i un a grŵp, wrth hyrwyddo grymuso ac annibyniaeth y gofalwr.

Bydd pob gofalwr sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn derbyn dull cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’w helpu gyda’r amgylchiadau unigol ac unigryw y maent yn eu hwynebu trwy ddarparu mecanweithiau cymorth a chynorthwyo’r gofalwr i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth i gael eu grymuso a’u galluogi i fynd i’r afael ag anghenion y gofal, tra’n cadw eu hannibyniaeth a’u rheolaeth o’u lles eu hunain.

Trwy gydol pob achos, bydd y tîm yn cefnogi pob unigolyn o fewn eu galluoedd a’u lefel o gysur eu hunain gan ddarparu mwy neu lai o gymorth yn ôl yr angen mewn perthynas â’u rôl ofalu.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

  • Asesiadau Gofalwyr (atgyfeirio trwy NEWCIS)
  • Lles Emosiynol
  • Lles Corfforol a Meddyliol
  • Lles Ariannol
  • Mynediad i Lety
  • Mynediad i Addysg a Hyfforddiant
  • Credoau ysbrydol, diwylliannol a chrefyddol
  • Cyfeirio at wasanaethau yn Sir Ddinbych i ddiwallu anghenion penodol

Proses Atgyfeirio

Gofalwyr yn Sir Ddinbych sy’n gofalu am unigolion sy’n dioddef o afiechyd meddwl a defnyddio sylweddau.