CAMFA – Cwnsela a Chymell ar gyfer Caethiwed

County: Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Contact Information

Opening Times:

8.30am – 5pm
Mae modd gwneud sesiynau gyda’r nos

Phone:

01492 523690/0345 06 12112

Email:

enquiries@adferiad.org

Am y prosiect

Mae CAMFA yn darparu therapi i’r rhai hynny sydd angen ymyriadau camddefnyddio sylweddau arbenigol sydd yn cynnwys:

 • Cwnsela
 • Cyfweld ysgogiadol
 • Ymyriadau Cryno
 • Therapi Ymddygiadol Gwybyddol
 • Mynediad at grwpiau adferiad

Sesiynau Therapiwtig:

 • Rydym yn cynnig hyd at 12 sesiwn sydd yn medru cael eu gwneud wyneb i wyneb, ar y ffôn neu ar-lein
 • Mae ein holl therapyddion yn gwnselwyr cymwys gyda hyfforddiant ychwanegol ym maes camddefnyddio sylweddau ac adferiad

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Cleientiaid

 • Byw yng Ngogledd Cymru
 • Dros 18 mlwydd oed
 • Yn pryderi bod defnydd o alcohol a/neu gyffuriau yn mynd y tu hwnt i unrhyw reolaeth
 • Yn llwyddo i ymatal rhag defnyddio sylweddau ond yn medru elwa o gymorth er mwyn Atal Ail Bwl o Salwch
 • Wedi ei effeithio gan aelod o’r teulu neu ffrind agos sydd yn camddefnyddio sylweddau ac yn elwa o siarad gyda Chwnselydd

Mae’n wasanaeth am ddim

Gwefan – www.adferiad.org

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae modd atgyfeirio eich hun / drwy Weithiwr Proffesiynol
Ffoniwch y swyddfa ar 01492 523690/0345 06 12112 neu e-bostiwch enquiries@adferiad.org